PODAR INSTALACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-11-30 godz. 13:00:23
Numer KRS: 0000843985
Numer REGON: 386180508
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-09-09
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2020-09-09
Sygnatura akt[OL.VIII NS-REJ.KRS/7587/20/379]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-06-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPODAR INSTALACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-06-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-06-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OSTRÓDZKI gmina OSTRÓDA miejscowość OSTRÓDA2020-06-01 do dziś
2. Adresmiejscowość OSTRÓDA ulica UL. ŁÓDZKA nr domu 1 kod pocztowy 14-100 poczta OSTRÓDA kraj POLSKA 2020-06-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 13.02.2020R., REP.A NR 4338/2020 NOTARIUSZ KAROLINA KOWALIK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 19.02.2020R., REP. A NR 4803/2020, NOTARIUSZ KAROLINA KOWALIK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIENIONO §20 UST.22020-06-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-06-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-06-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPODZIAŁ2020-06-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA NR 1 ZEBRANIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ PODAR INSTALACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI Z DNIA 13.02.2020R. (REP.A NR 4338/2020) NASTĄPIŁ PODZIAŁ SPÓŁKI POD FIRMĄ PODAR SPÓŁKA Z O.O. Z SIEDZIBĄ W OSTRÓDZIE W TRYBIE ART. 529§1 PKT 4 KSH, POPRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI DZIELONEJ, TJ. PODAR SP. ZO.O. NA SPÓŁKĘ NOWO ZAWIĄZANĄ(PODZIAŁ PRZEZ WYDZIELENIE)TJ. NA SPÓŁKĘ POD FIRMĄ PODAR INSTALACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaPODAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,2020-06-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-06-01 do dziś
3. Numer w rejestrze0000432263 2020-06-01 do dziś
5. Numer REGON2814241042020-06-01 do dziś
6. Numer NIP74121249792020-06-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPONIKIEWSKI2020-06-01 do dziś
2. ImionaDARIUSZ PAWEŁ2020-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60.049 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.002.450,00 ZŁ2020-09-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-09-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego3002500,00 ZŁ2020-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-06-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.2020-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPONIKIEWSKI2020-06-01 do dziś
2. ImionaDARIUSZ PAWEŁ2020-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-06-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2020-06-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy127 12 Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ2020-06-01 do dziś
227 32 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH PRZEWODÓW I KABLI2020-06-01 do dziś
327 33 Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO2020-06-01 do dziś
427 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO2020-06-01 do dziś
533 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2020-06-01 do dziś
633 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2020-06-01 do dziś
741 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-06-01 do dziś
842 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2020-06-01 do dziś
943 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2020-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów