DOBROSTANY JULIA ADASZEWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-05-11 godz. 09:39:02
Numer KRS: 0000843966
Numer REGON: 386178836
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-06-01
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2021-02-22
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/26/21/53]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-06-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBROSTANY JULIA ADASZEWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-02-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-06-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2020-06-01 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. WŁADYSŁAWA REYMONTA nr domu 9 kod pocztowy 60-791 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2021-02-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki127.05.2020 R.2020-06-01 do dziś
2ZMIANA UMOWY SPÓŁKI UCHWALONA W DNIU 29.12.2020 R. PRZED NOTARIUSZEM SZYMONEM POSADZYM, PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W POZNANIU (61-823), PRZY UL. PIEKARY 19/602, REP. A NR 5827/2020, UMOWIE SPÓŁKI NADANO W CAŁOŚCI NOWE BRZMIENIE.2021-02-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-06-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMROCZKIEWICZ2020-06-01 do dziś
2. ImionaKATARZYNA HANNA2020-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-06-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-06-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-06-01 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej20.000,00 ZŁOTYCH2020-06-01 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.645.179,38 ZŁ2021-02-22 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2021-02-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego22.500,00 ZŁOTYCH2020-06-01 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-06-01 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego2.622.679,38 ZŁ2021-02-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2021-02-22 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaADASZEWSKA2021-02-22 do dziś
2. ImionaJULIA2021-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-02-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-02-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-02-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-02-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-02-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-06-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2020-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaADASZEWSKA2021-02-22 do dziś
2. ImionaJULIA2021-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-22 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMROCZKIEWICZ2021-02-22 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2021-02-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-02-22 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2021-02-22 do dziś
21. NazwiskoMROCZKIEWICZ2021-02-22 do dziś
2. ImionaKATARZYNA HANNA2021-02-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-02-22 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2021-02-22 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-06-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-06-01 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-06-01 do dziś
368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2020-06-01 do dziś
470 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2020-06-01 do dziś
574 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2020-06-01 do dziś
685 EDUKACJA2021-02-22 do dziś
786 OPIEKA ZDROWOTNA2021-02-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów