BP PLASTIC PACK WIOLETA CYMBOR PASEK, PAWEŁ BERCZYK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-07-01 godz. 15:42:54
Numer KRS: 0000843932
Numer REGON: 368009473
Numer NIP: 8722417110
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-06-03
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2021-03-01
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/20922/20/369]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2020-06-03 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 368009473 NIP 87224171102020-06-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBP PLASTIC PACK WIOLETA CYMBOR PASEK, PAWEŁ BERCZYK SPÓŁKA JAWNA2020-06-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-06-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat DĘBICKI gmina DĘBICA miejscowość DĘBICA2020-06-03 do dziś
2. Adresmiejscowość DĘBICA ulica UL. KOLEJOWA nr domu 12 nr lokalu 1 kod pocztowy 39-200 poczta DĘBICA kraj POLSKA 2020-06-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki104.12.2019 R., 18.05.2010 R., UCHWAŁA NR 1/05/2020 O ZMIANIA PAR. 10 UMOWY2020-06-03 do dziś
202.11.2020 R., PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI2021-03-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-06-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2020-06-03 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA NR 1/11/2019 Z DNIA 04.12.2019 R., O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ, DATA PODJĘCIA UCHWAŁY 25.11.2019 R., ORGAN PODEJMUJĄCY UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU: WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ, DANE WSPÓLNIKÓW: WIOLETA CYMBOR-PASEK, ZAM. NAGAWCZYNA 236D, 39-200 DĘBICA (NIP: 8722219485), PAWEŁ BERCZYK ZAM. RONDO 12, 39-200 DĘBICA (NIP: 8722290543).2020-06-03 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBP PLASTIC PACK S.C. WIOLETA CYMBOR PASEK, PAWEŁ BERCZYK,2020-06-03 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2020-06-03 do dziś
5. Numer REGON3680094732020-06-03 do dziś
6. Numer NIP87224171102020-06-03 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBERCZYK2020-06-03 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2020-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-06-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-06-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-06-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-06-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPASEK2021-03-01 do dziś
2. ImionaMATEUSZ JÓZEF2021-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-03-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-03-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-03-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-03-01 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-06-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDEMU WSPÓLNIKOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W JEJ IMIENIU TYLKO ŁĄCZNIE.2020-06-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPASEK2021-03-01 do dziś
2. ImionaMATEUSZ JÓZEF2021-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBERCZYK2020-06-03 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2020-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy117 21 Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY2020-06-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy116 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2020-06-03 do dziś
217 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY2020-06-03 do dziś
322 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2020-06-03 do dziś
447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2020-06-03 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-06-03 do dziś
668 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2020-06-03 do dziś
773 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2020-06-03 do dziś
873 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2020-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów