LAB MAVEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-11 godz. 00:56:21
Numer KRS: 0000843885
Numer REGON: 386169808
Numer NIP: 5170406873
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-05-29
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2023-12-27
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/22583/23/443]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-05-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLAB MAVEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-12-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-05-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-05-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZÓW gmina RZESZÓW miejscowość RZESZÓW2020-05-29 do dziś
2. Adresmiejscowość RZESZÓW ulica UL. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO nr domu 5 kod pocztowy 35-011 poczta RZESZÓW kraj POLSKA 2023-01-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.05.2020 R.2020-05-29 do dziś
209.04.2021 R. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PAR. 152021-04-12 do dziś
301.04.2023, § 152023-04-12 do dziś
422.12.2023 R., ZMIANA § 22023-12-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-05-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-05-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPYCZUŁA2020-05-29 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2020-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ2020-05-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-05-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPYCZUŁA2020-05-29 do dziś
2. ImionaBARTOSZ2020-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ2020-05-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-05-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2020-05-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-05-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2020-05-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPYCZUŁA2023-04-12 do dziś
2. ImionaKONRAD2023-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-04-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-04-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-04-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPYCZUŁA2021-04-12 do dziś
2. ImionaBARTOSZ2021-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-04-12 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPYCZUŁA2020-05-29 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2020-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-05-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-05-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2020-05-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy172 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2020-05-29 do dziś
273 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2020-05-29 do dziś
377 WYNAJEM I DZIERŻAWA2020-05-29 do dziś
485 EDUKACJA2020-05-29 do dziś
593 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2020-05-29 do dziś
696 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2020-05-29 do dziś
747 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-05-29 do dziś
846 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-05-29 do dziś
974 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2020-05-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.09.2021 okres OD 29.05.2020 DO 31.12.20202021-09-21 do dziś
2data złożenia 08.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-08 do dziś
3data złożenia 05.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 29.05.2020 DO 31.12.20202021-09-21 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-08 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 29.05.2020 DO 31.12.20202021-09-21 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-08 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów