Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-06-17
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-06-17
Sygnatura akt[OL.VIII NS-REJ.KRS/5417/20/889]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2020-06-17 do dziś
3. NazwaFUNDACJA „MAZUFAKTURA SMAKU”2020-06-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-06-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat SZCZYCIEŃSKI gmina SZCZYTNO miejscowość KOBYŁOCHA2020-06-17 do dziś
2. Adresmiejscowość KOBYŁOCHA nr domu 11A kod pocztowy 12-100 poczta SZCZYTNO kraj POLSKA 2020-06-17 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu103.01.2020 R.; 25.02.2020 R. ZMIENIONO: §1 PKT 5, §6, §7, §10 PKT 1, §29 PKT 2.2020-06-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2020-06-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuMINISTER RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ2020-06-17 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-06-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI WE WSZYSTKICH SPRAWACH SKŁADAĆ MOŻE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2020-06-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZEMBRZUSKA KRÓL2020-06-17 do dziś
2. ImionaJOANNA2020-06-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA FUNDACJI2020-06-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaABRAMCZYK2020-06-17 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2020-06-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMYŚLAK2020-06-17 do dziś
2. ImionaDOROTA2020-06-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-17 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-06-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy156 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2020-06-17 do dziś
210 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-06-17 do dziś
347 SPRZEDAŻ DETALICZNA PAMIĄTEK I WYROBÓW ARTYSTYCZNYCH2020-06-17 do dziś
485 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-06-17 do dziś
547 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2020-06-17 do dziś
647 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2020-06-17 do dziś
756 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2020-06-17 do dziś
856 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2020-06-17 do dziś
932 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacji1. INTEGRACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OKREŚLONYCH KATEGORII OSÓB WYRAŻONA POZIOMEM ZATRUDNIENIA TYCH OSÓB: A. ZATRUDNIENIE CO NAJMNIEJ 50%: - OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM, Z WYŁĄCZENIEM OSÓB NIEPEŁNOLETNICH, LUB - OSÓB BEZROBOTNYCH, LUB - ABSOLWENTÓW CIS I KIS, W ROZUMIENIU ART.2 PKT 1 A I 1 B USTAWY Z DNIA 13 CZERWCA 2003 R. O ZATRUDNIENIU SOCJALNYM, LUB - OSÓB UBOGICH PRACUJĄCYCH, LUB - OSÓB OPUSZCZAJĄCYCH MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE I MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII, LUB - OSÓB OPUSZCZAJĄCYCH ZAKŁADY POPRAWCZE I SCHRONISKA DLA NIELETNICH; B. ZATRUDNIENIE CO NAJMNIEJ 30% OSÓB O UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 1997 R. O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH LUB OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE Z DNIA 19 SIERPNIA 1994 R. O OCHRONIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO (DZ.U. Z 2018R. POZ. 1878 Z PÓŹN. ZM.); C. LUB REALIZACJA USŁUG SPOŁECZNYCH ŚWIADCZONYCH W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ, USŁUG OPIEKI NAD DZIECKIEM W WIEKU DO 3 LAT ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 2011 R. O OPIECE NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 (DZ.U. Z 2019R. POZ. 409, Z PÓŹN. ZM.)LUB USŁUG WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PRZEDSZKOLACH LUB W INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 14 GRUDNIA 2016R. PRAWO OŚWIATOWE, PRZY JEDNOCZESNEJ REALIZACJI INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W PPKT I, WYRAŻONEJ ZATRUDNIENIEM TYCH OSÓB NA POZIOMIE CO NAJMNIEJ 20% (O ILE PRZEPISY PRAWA KRAJOWEGO NIE STANOWIĄ INACZEJ). 2. DZIAŁANIA NA RZECZ PROMOWANIA HISTORII ORAZ TRADYCJI KULTURALNYCH I KULINARNYCH REGIONU. 3. DZIAŁALNOŚĆ Z ZAKRESU KULTURY, SZTUKI I OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI. 4. DZIAŁANIA NA RZECZ PROMOCJI DZIAŁALNOŚCI LOKALNYCH PRODUCENTÓW ŻYWNOŚCI, ARTYSTÓW I RĘKODZIELNIKÓW. 5. POMOC W TWORZENIU RYNKÓW ZBYTU DLA LOKALNYCH PRODUCENTÓW ŻYWNOŚCI ARTYSTÓW I RĘKODZIELNIKÓW; POZOSTAŁE PKT OD 6 DO 24 ZGODNIE Z TREŚCIĄ §7 STATUTU.2020-06-17 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów