ENEKO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-08-09 godz. 14:28:25
Numer KRS: 0000843563
Numer REGON: 382459834
Numer NIP: 7941826813
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-06-01
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2021-12-20
Sygnatura akt[RDF/364674/21/975]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-06-01 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 382459834 NIP 79418268132020-06-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENEKO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-06-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-06-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat PRZEWORSKI gmina TRYŃCZA miejscowość GORZYCE2020-06-01 do dziś
2. Adresmiejscowość GORZYCE nr domu 128 kod pocztowy 37-204 poczta TRYŃCZA kraj POLSKA 2020-06-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki125.05.2020 R., REP. A NR 410/2020, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE, NOTARIUSZ IWONA WALASEK-BUJAK2020-06-01 do dziś
201.04.2021 (PIERWSZY KWIETNIA DWA TYSIĄCE DWUDZIESTY PIERWSZY ROK), NOTARIUSZ IWONA WALASEK-BUJAK, KANCELARIA NOTARIALNA IWONA WALASEK BUJAK NOTARIUSZ UL. PLAC ŚRENIAWITÓW 6/3, 35-032 RZESZÓW, REPERTORIUM A NUMER 393/2021 ZMIANA: § 7, § 8, § 11, § 182021-06-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-06-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-06-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI ENEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ ENEKO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ REP. A NR 410/2020.2020-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaENEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,2020-06-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-06-01 do dziś
3. Numer w rejestrze0000769794 2020-06-01 do dziś
5. Numer REGON3824598342020-06-01 do dziś
6. Numer NIP79418268132020-06-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaENEKO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3860137912020-06-01 do dziś
4. Numer KRS0000839858 2020-06-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIATECKI2021-06-09 do dziś
2. ImionaDANIEL2021-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-06-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-06-09 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-06-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-06-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-06-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUFALSKA2021-06-09 do dziś
2. ImionaMARTA2021-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-06-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2021-06-09 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-06-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-06-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-06-09 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH)2021-06-09 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH)2021-06-09 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-06-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH)2021-06-09 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-06-09 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUFALSKI2021-06-09 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2021-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-06-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2021-06-09 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2021-06-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-06-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-06-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-06-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY PRZEZ SWOJE WŁAŚCIWE ORGANY2020-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUFALSKI2021-06-09 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2021-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIATECKI2021-06-09 do dziś
2. ImionaDANIEL2021-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-09 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaENEKO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3860137912020-06-01 do dziś
4. Numer KRS0000839858 2020-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2020-06-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-06-01 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-06-01 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2020-06-01 do dziś
446 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2020-06-01 do dziś
546 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2020-06-01 do dziś
647 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-06-01 do dziś
747 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2020-06-01 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2020-06-01 do dziś
977 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2020-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.12.2021 okres OD 01.06.2020 DO 31.12.20202021-12-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.06.2020 DO 31.12.20202021-12-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.06.2020 DO 31.12.20202021-12-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów