GRZYBOWSKA INC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000843436
Numer REGON: 386161089
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-05-27
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2022-04-19
Sygnatura akt[RDF/376996/22/718]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-05-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRZYBOWSKA INC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-05-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-05-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-05-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina LESZNOWOLA miejscowość JABŁONOWO2020-05-27 do dziś
2. Adresmiejscowość JABŁONOWO ulica UL. NADRZECZNA nr domu 7A nr lokalu 105 kod pocztowy 05-552 poczta JABŁONOWO kraj POLSKA 2020-05-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.04.2020 R., REP. A NR 1274/2020, NOTARIUSZ WERONIKA KURPIEL, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁAZACH2020-05-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-05-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-05-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSANCAK2020-05-27 do dziś
2. ImionaNUSRET2020-05-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ2020-05-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-05-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSANCAK2020-05-27 do dziś
2. ImionaEDYTA DOROTA2020-05-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ2020-05-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-05-27 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSANCAK2020-05-27 do dziś
2. ImionaSERCAN DAMIAN2020-05-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ2020-05-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-05-27 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSANCAK2020-05-27 do dziś
2. ImionaJAKUB SEMIH2020-05-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ2020-05-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-05-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2020-05-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2020-05-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2020-05-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSANCAK2020-05-27 do dziś
2. ImionaNUSRET2020-05-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-05-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-05-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSANCAK2020-05-27 do dziś
2. ImionaEDYTA DOROTA2020-05-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-05-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-05-27 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSANCAK2020-05-27 do dziś
2. ImionaJAKUB SEMIH2020-05-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-05-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-05-27 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSANCAK2020-05-27 do dziś
2. ImionaSERCAN DAMIAN2020-05-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-05-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-05-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2020-05-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2020-05-27 do dziś
270 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2020-05-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.04.2022 okres OD 23.04.2020 DO 31.12.20202022-04-19 do dziś
2data złożenia 19.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 23.04.2020 DO 31.12.20202022-04-19 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów