AQUAMED SUPPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000843297
Numer REGON: 386154735
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-05-27
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2024-01-30
Sygnatura akt[RDF/578848/24/402]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-05-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUAMED SUPPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-05-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-05-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-05-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-05-27 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA JANA PAWŁA II nr domu 27 kod pocztowy 00-867 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-05-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.05.20202020-05-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-05-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-05-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUPA AQUAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-05-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3831659742020-05-27 do dziś
4. Numer KRS0000783408 2020-05-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2020-05-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-05-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2020-05-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-05-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2020-05-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJCIK2020-05-27 do dziś
2. ImionaADRIAN MICHAŁ2020-05-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-05-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-05-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy177 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2020-05-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2020-05-27 do dziś
255 ZAKWATEROWANIE2020-05-27 do dziś
363 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2020-05-27 do dziś
477 29 WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2020-05-27 do dziś
577 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH2020-05-27 do dziś
685 EDUKACJA2020-05-27 do dziś
786 OPIEKA ZDROWOTNA2020-05-27 do dziś
893 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2020-05-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.07.2021 okres OD 27.05.2020 DO 31.12.20202021-07-09 do dziś
2data złożenia 02.02.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-02-02 do dziś
3data złożenia 30.01.2024 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-01-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 27.05.2020 DO 31.12.20202021-07-09 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-02-02 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-01-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-02-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2022-12-012022-12-15 do dziś