INTELLECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000843213
Numer REGON: 386149094
Numer NIP: 7372222491
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-05-28
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2022-12-19
Sygnatura akt[RDF/462581/22/929]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-05-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTELLECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-05-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-05-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-05-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat LIMANOWSKI gmina LIMANOWA miejscowość PISARZOWA2022-06-18 do dziś
2. Adresmiejscowość PISARZOWA nr domu 201 kod pocztowy 34-654 poczta MĘCINA kraj POLSKA 2022-06-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 08.05.2020 R. NOTARIUSZ TOMASZ LISZKA KANCELARIA NOTARIALNA UL. J. MARKA 19A/1U, 34-600 LIMANOWA REPERTORIUM A NUMER 1809/20202020-05-28 do dziś
220.11.2020 R., REP. A NR 5846/2020, NOTARIUSZ TOMASZ LISZKA, KANCELARIA NOTARIALNA W LIMANOWEJ - ZMIANA § 6 UST. 2; § 9 UST. 1 I UST. 2; § 15 UST. 1 ORAZ § 16 UST. 22020-12-30 do dziś
321.07.2021, REP. A NR 4338/2021, NOTARIUSZ TOMASZ LISZKA, KANCELARIA NOTARIALNA W LIMANOWEJ - ZMIANA PAR.9 UST. 1 I PAR. 16 UST. 22021-11-23 do dziś
428.04.2022, REP.A NR 2478/2022, NOTARIUSZ TOMASZ LISZKA, KANCELARIA NOTARIALNA W LIMANOWEJ - ZMIANA PAR. 3 I PAR. 16 UST. 22022-06-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-05-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-05-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSMOLEŃ2020-05-28 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2020-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ2021-11-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-11-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUSZA2020-05-28 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF WIESŁAW2020-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ2021-11-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-11-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2020-05-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-05-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI-UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE2021-11-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSMOLEŃ2020-05-28 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2020-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-11-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-05-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUSZA2020-05-28 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF WIESŁAW2020-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-11-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-05-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2020-12-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy163 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2020-05-28 do dziś
273 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2020-12-30 do dziś
326 20 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2020-05-28 do dziś
426 30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE) KOMUNIKACYJNEGO2020-05-28 do dziś
533 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2020-05-28 do dziś
633 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2020-05-28 do dziś
746 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2020-05-28 do dziś
846 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2020-05-28 do dziś
962 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2020-05-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.10.2021 okres OD 08.05.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
2data złożenia 15.12.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 08.05.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów