PROPERTY INVESTMENT SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2024-02-28 godz. 11:13:07
Numer KRS: 0000842742
Numer REGON: 386117579
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-05-22
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2024-01-29
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/35422/23/235]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2020-05-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPROPERTY INVESTMENT SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA2024-01-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-05-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-05-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2020-05-22 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. STACYJNA nr domu 1 nr lokalu 12 kod pocztowy 53-613 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2022-01-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu124.03.2020 R., NOTARIUSZ IWONA KALINOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. RYNEK 7, REP. A NR 5205/20202020-05-22 do dziś
224.09.2020 R., NOTARIUSZ IWONA KALINOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU RYNEK 7, REP. A NR 22404/2020, DODANO: §8A I §25 UST.7.2020-11-26 do dziś
331.10.2023 R. NOTARIUSZ WOJCIECH BIERNAT, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 6617/2023 - ZMIENIONO § 1 UST. 12024-01-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-05-22 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2020-05-22 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2020-05-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGILOWSKI2020-05-22 do dziś
2. ImionaADAM JERZY2020-05-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-22 do dziś
5. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiTAK2020-05-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2020-05-22 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji1000002020-05-22 do dziś
4. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2020-05-22 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego100000,00 ZŁ2021-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2020-05-22 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1000002020-05-22 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane100000 AKCJI IMIENNYCH SERII „A” O NR OD 000001 DO 100000 UPRZYWILEJOWANYCH W TEN SPOSÓB, ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ TEJ SERII PRZYPADA PO 2 GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU2020-05-22 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?TAK2020-05-22 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-05-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI CZŁONKÓW DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2020-05-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGILOWSKI2020-05-22 do dziś
2. ImionaADAM JERZY2020-05-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-05-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-05-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2020-05-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoCHILIŃSKA2020-11-26 do dziś
2. ImionaAGATA2020-11-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-11-26 do dziś
21. NazwiskoGILOWSKA2020-05-22 do dziś
2. ImionaEWA2020-05-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-05-22 do dziś
31. NazwiskoGILOWSKI2020-05-22 do dziś
2. ImionaMICHAŁ ADAM2020-05-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-05-22 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2020-05-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy163 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2020-05-22 do dziś
264 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2020-05-22 do dziś
364 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2020-05-22 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-05-22 do dziś
577 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2020-05-22 do dziś
677 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-05-22 do dziś
777 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2020-05-22 do dziś
877 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2020-05-22 do dziś
982 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2020-05-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.06.2021 okres OD 22.05.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
2data złożenia 28.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
3data złożenia 22.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-22 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 22.05.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 22.05.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów