HEROLDREBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-19 godz. 17:27:51
Numer KRS: 0000842236
Numer REGON: 386174494
Numer NIP: 5252824453
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-05-29
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2022-01-10
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/58138/21/880]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-05-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHEROLDREBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-05-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-05-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-05-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-05-29 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica PLAC EUROPEJSKI nr domu 1 kod pocztowy 00-844 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-06-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.03.2020R., NOTARIUSZ JOANNA NOWACZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1641/20202020-05-29 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DN. 23.03.2021R., REP. A NR 8258/2021, NOTARIUSZ WOJCIECH SZCZYPKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO §28 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2021-05-12 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DN. 02.07.2021 R., REP. A NR 18584/2021, NOTARIUSZ KATARZYNA KOWALSKA-PALISZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, WSZYSTKIE DOTYCHCZASOWE POSTANOWIENIA AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI ZOSTAJĄ ZASTĄPIONE NOWYMI POSTANOWIENIAMI UMOWY SPÓŁKI, KTÓRE STANOWIĄ JEDNOCZEŚNIE TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2022-01-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-05-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-05-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPG DUTCH HOLDING I B.V.2022-01-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały63 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.150,00 ZŁ2022-01-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-01-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRIVATE HOLDCO II S.A. R.L.2022-01-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały37 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.850,00 ZŁ2022-01-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-01-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2020-05-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-05-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2021-06-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCONNOR2022-01-10 do dziś
2. ImionaMARK JAMES2022-01-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-01-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-01-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBRZYCKI2021-05-12 do dziś
2. ImionaROBERT2021-05-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-05-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-05-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoTROJAŃSKA2021-05-12 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA KARINA2021-05-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-05-12 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2021-05-12 do dziś
21. NazwiskoSIEPKOWSKI2021-05-12 do dziś
2. ImionaMARCIN BARTOSZ2021-05-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-05-12 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA UDZIELONA MARCINOWI BARTOSZOWI SIEPKOWSKIEMU DO DZIAŁANIA JEDYNIE ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM KATARZYNĄ ELŻBIETĄ POLAKOWSKĄ2021-05-12 do dziś
31. NazwiskoPOLAKOWSKA2021-05-12 do dziś
2. ImionaKATARZYNA ELŻBIETA2021-05-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-05-12 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA UDZIELONA KATARZYNIE ELŻBIECIE POLAKOWSKIEJ DO DZIAŁANIA JEDYNIE ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM MARCINEM BARTOSZEM SIEPKOWSKIM2021-05-12 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2022-01-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2022-01-10 do dziś
243 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2022-01-10 do dziś
343 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2022-01-10 do dziś
443 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2022-01-10 do dziś
543 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2022-01-10 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2022-01-10 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-01-10 do dziś
864 91 Z LEASING FINANSOWY2022-01-10 do dziś
964 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2022-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.03.2021 okres OD 13.03.2020 DO 31.12.20202021-03-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 13.03.2020 DO 31.12.20202021-03-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 13.03.2020 DO 31.12.20202021-03-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów