TRÓJKA ROJCZYK, ORKISZ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2020-07-19 godz. 21:08:06
Numer KRS: 0000841948
Numer REGON: 241011379
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-06-26
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-06-26
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/10410/20/734]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2020-06-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 241011379 NIP 65216963612020-06-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTRÓJKA ROJCZYK, ORKISZ SPÓŁKA JAWNA2020-06-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-06-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKI gmina CZECHOWICE-DZIEDZICE miejscowość LIGOTA2020-06-26 do dziś
2. Adresmiejscowość LIGOTA ulica UL. BIELSKA nr domu 5 kod pocztowy 43-518 poczta LIGOTA kraj POLSKA 2020-06-26 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSW5255@BIELSKO.LEWIATAN.PL2020-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI ZAWARTA W DNIU 30.04.2020R. PRZED NOTARIUSZEM TOMASZEM TULAJA W KANCELARII NOTARIALNEJ ALINA KATARZYNA KAŁUŻA, TOMASZ TULAJA, SPÓŁKA CYWILNA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH PRZY ULICY NIEPODLEGŁOŚCI 47, REP. A NR 3126/20202020-06-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-06-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2020-06-26 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA JAWNA POWSTAŁA NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI TRÓJKA ROJCZYK KRYSTYNA, ORKISZ ALEKSANDRA, ORKISZ OSKAR SPÓŁKA CYWILNA, TJ.: KRYSTYNY ROJCZYK PROWADZĄCEJ DZIALALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ ROJCZYK KRYSTYNA TRÓJKA, NIP: 6520000512, REGON: 271444416, ALEKSANDRY ORKISZ PROWADZĄCEJ DZIALALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ ORKISZ ALEKSANDRA TRÓJKA, NIP: 6521550249, REGON: 273878159, OSKARA ORKISZ PROWADZĄCEGO DZIALALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ OSKAR ORKISZ TRÓJKA, NIP: 6521745958 REGON: 384362560, Z DNIA 30.04.2020R. W PRZEDMIOCIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ TRÓJKA ROJCZYK KRYSTYNA, ORKISZ ALEKSANDRA, ORKISZ OSKAR SPÓŁKA CYWILNA W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA PODSTAWIE ART. 26 §4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, DOKONANEJ W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO PRZED NOTARIUSZEM TOMASZEM TULAJA W KANCELARII NOTARIALNEJ ALINA KATARZYNA KAŁUŻA, TOMASZ TULAJA, SPÓŁKA CYWILNA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH PRZY ULICY NIEPODLEGŁOŚCI 47, REP. A NR 3126/20202020-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROJCZYK2020-06-26 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2020-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-06-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-06-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaORKISZ2020-06-26 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA MAŁGORZATA2020-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-06-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-06-26 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-06-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-06-26 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaORKISZ2020-06-26 do dziś
2. ImionaOSKAR2020-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-06-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-06-26 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-06-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-06-26 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-06-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.2020-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaROJCZYK2020-06-26 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2020-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaORKISZ2020-06-26 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA MAŁGORZATA2020-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-26 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaORKISZ2020-06-26 do dziś
2. ImionaOSKAR2020-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2020-06-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-06-26 do dziś
247 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-06-26 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów