N ENERGIA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-16 godz. 16:29:30
Numer KRS: 0000841774
Numer REGON: 386081255
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-05-18
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2022-06-15
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/5701/22/471]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-05-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaN ENERGIA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-06-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-05-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-05-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat LEGNICA gmina LEGNICA miejscowość LEGNICA2020-05-18 do dziś
2. Adresmiejscowość LEGNICA ulica UL. ŚW. MAKSYMILIANA KOLBE nr domu 3 kod pocztowy 59-220 poczta LEGNICA kraj POLSKA 2020-05-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.05.20202020-05-18 do dziś
218.05.2020 R., NOTARIUSZ PIOTR DOLATA, KANCELARIA NOTARIALNA W LEGNICY PRZY UL. JAWORZYŃSKIEJ 14, REPERTORIUM A NR 674/2020 - UCHYLONO CAŁĄ DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY I PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ,2020-08-07 do dziś
314.03.2022 R., NOTARIUSZ PIOTR DOLATA, KANCELARIA NOTARIALNA W LEGNICY PRZY UL. JAWORZYŃSKIEJ 14, REPERTORIUM A NR 720/2022 - UCHYLONO CAŁĄ DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY I PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ2022-06-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-05-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-05-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOCHNAK2020-05-18 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ WALDEMAR2020-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ (TYSIĄC ZŁOTYCH)2022-06-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-05-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUZALEWICZ2020-05-18 do dziś
2. ImionaJAN SEBASTIAN2020-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ (TYSIĄC ZŁOTYCH)2022-06-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-05-18 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLISICKI2020-05-18 do dziś
2. ImionaKAMIL PIOTR2020-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ (TYSIĄC ZŁOTYCH)2022-06-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-05-18 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRIBCZAK2020-05-18 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2020-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ (TYSIĄC ZŁOTYCH)2022-06-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-05-18 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBĄBRYCH2020-05-18 do dziś
2. ImionaBARTOSZ2020-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ (TYSIĄC ZŁOTYCH)2022-06-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-05-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2020-05-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-05-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU.2020-08-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLISICKI2022-06-15 do dziś
2. ImionaKAMIL PIOTR2022-06-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2022-06-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-06-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBĄBRYCH2020-05-18 do dziś
2. ImionaBARTOSZ2020-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-05-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-05-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2020-05-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2020-05-18 do dziś
233 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2020-05-18 do dziś
341 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-05-18 do dziś
446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-05-18 do dziś
547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-05-18 do dziś
627 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2020-05-18 do dziś
742 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2020-05-18 do dziś
862 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2020-05-18 do dziś
968 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2020-05-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.07.2021 okres OD 06.05.2020 DO 31.12.20202021-07-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 06.05.2020 DO 31.12.20202021-07-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 06.05.2020 DO 31.12.20202021-07-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów