GS MINERAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000841652
Numer REGON: 386074077
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-05-15
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2021-12-30
Sygnatura akt[RDF/365544/21/811]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-05-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGS MINERAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-05-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-05-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-05-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat ŻORY gmina ŻORY miejscowość ŻORY2020-05-15 do dziś
2. Adresmiejscowość ŻORY ulica UL. PSZCZYŃSKA nr domu 52B kod pocztowy 44-240 poczta ŻORY kraj POLSKA 2020-05-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki125.02.2020 R. - NOTARIUSZ JUSTYNA JAROS, KANCELARIA NOTARIALNA W ŻORACH, REP.A NR 1950/20202020-05-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-05-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGS MINERAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-05-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2417117112020-05-15 do dziś
4. Numer KRS0000364544 2020-05-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-05-15 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRYCH2020-05-15 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW HENRYK2020-05-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-05-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-05-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-05-15 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00;-ZŁ2020-05-15 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10.000,00;-ZŁ2020-05-15 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-05-15 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10.000,00;-ZŁ2020-05-15 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-05-15 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLIWIŃSKI2020-05-15 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN JACEK2020-05-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-05-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-05-15 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-05-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-05-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-05-15 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00;-ZŁ2020-05-15 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10.000,00;-ZŁ2020-05-15 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-05-15 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10.000,00;-ZŁ2020-05-15 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-05-15 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-05-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE2020-05-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGS MINERAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-05-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2417117112020-05-15 do dziś
4. Numer KRS0000364544 2020-05-15 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2020-05-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy123 31 Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH KAFLI I PŁYTEK2020-05-15 do dziś
223 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU2020-05-15 do dziś
323 70 Z CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA2020-05-15 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-05-15 do dziś
543 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2020-05-15 do dziś
646 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2020-05-15 do dziś
747 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-05-15 do dziś
847 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2020-05-15 do dziś
971 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2020-05-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
2data złożenia 30.12.2021 okres OD 01.01.2021 DO 30.12.20212021-12-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów