EWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-08-04 godz. 10:04:40
Numer KRS: 0000841500
Numer REGON: 110716348
Numer NIP: 5632161332
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-06-01
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-06-01
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/6728/20/985]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-06-01 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 110716348 NIP 56321613322020-06-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-06-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-06-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN2020-06-01 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica UL. ALEJA KOMPOZYTORÓW POLSKICH nr domu 5 nr lokalu U5 kod pocztowy 20-848 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2020-06-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki131.03.2020 R., NOTARIUSZ AGNIESZKA ANITA KUNECKA, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE PRZY UL. LIPOWEJ 17, REPERTORIUM A NUMER 1757/20202020-06-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-06-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2020-06-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA NR 1/2020 Z DNIA 31 MARCA 2020 ROKU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ POD NAZWĄ „EWA” SPÓŁKA CYWILNA JACEK SAMONEK I KAROLINA KAZNOWSKA-SAMONEK Z SIEDZIBĄ W CHEŁMIE W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ Z DNIA 31.03.2020 R. ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA AGNIESZKĘ ANITĘ KUNECKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE PRZY UL. LIPOWEJ NR 17, REP. A NR 1757/2020. WSPÓLNICY: JACEK RYSZARD SAMONEK, UL. JARZĘBINOWA 39, 22-100 POKRÓWKA, NIP: 563-100-85-68, REGON: 060160375; KAROLINA SYLWIA KAZNOWSKA - SAMONEK, UL. JARZĘBINOWA 39, 22-100 POKRÓWKA, NIP: 565-140-83-25, REGON: 061158587; EWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W CHEŁMIE, UL. PARTYZANTÓW NR 27A, 22-100 CHEŁM, NIP: 5632433322, KRS 00006974562020-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firma„EWA” SPÓŁKA CYWILNA JACEK SAMONEK I KAROLINA KAZNOWSKA - SAMONEK,2020-06-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA,2020-06-01 do dziś
5. Numer REGON1107163482020-06-01 do dziś
6. Numer NIP56321613322020-06-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAMONEK2020-06-01 do dziś
2. ImionaJACEK RYSZARD2020-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-06-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-06-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-06-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-06-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-06-01 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2020-06-01 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.000,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2020-06-01 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAZNOWSKA SAMONEK2020-06-01 do dziś
2. ImionaKAROLINA SYLWIA2020-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-06-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-06-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-06-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-06-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-06-01 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2020-06-01 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.000,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2020-06-01 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3683935722020-06-01 do dziś
4. Numer KRS0000697456 2020-06-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-06-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNIE KOMPLEMENTARIUSZOWI. W PRZYPADKU, GDY KOMPLEMENTARIUSZEM JEST OSOBA PRAWNA, PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYKONUJE W JEJ IMIENIU OSOBA UPOWAŻNIONA DO SKŁADANIA W IMIENIU OSOBY PRAWNEJ OŚWIADCZEŃ WOLI PRZEZ WŁAŚCIWY JEJ ORGAN.2020-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaEWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3683935722020-06-01 do dziś
4. Numer KRS0000697456 2020-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-06-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 10 Z WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE2020-06-01 do dziś
285 20 Z SZKOŁY PODSTAWOWE2020-06-01 do dziś
385 31 A GIMNAZJA2020-06-01 do dziś
485 32 B ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE2020-06-01 do dziś
585 32 C SZKOŁY SPECJALNE PRZYSPOSABIAJĄCE DO PRACY2020-06-01 do dziś
685 31 B LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE2020-06-01 do dziś
785 42 ZAKŁADY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI I KOLEGIA PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH2020-06-01 do dziś
868 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2020-06-01 do dziś
949 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI2020-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów