APTEKA „POD EMKĄ” SPÓŁKA JAWNA ALICJA WASIAK, KATARZYNA ŚWIETLIK, ALEKSANDRA SKROBISZ

Stan na dzień 2020-05-23 godz. 03:32:44
Numer KRS: 0000841220
Numer REGON: 386055111
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-05-13
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-05-13
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/6737/20/905]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2020-05-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA „POD EMKĄ” SPÓŁKA JAWNA ALICJA WASIAK, KATARZYNA ŚWIETLIK, ALEKSANDRA SKROBISZ2020-05-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-05-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat SŁUPSK gmina SŁUPSK miejscowość SŁUPSK2020-05-13 do dziś
2. Adresmiejscowość SŁUPSK ulica UL. ZYGMUNTA AUGUSTA nr domu 14 nr lokalu 4 kod pocztowy 76-200 poczta SŁUPSK kraj POLSKA 2020-05-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuAPTEKA „POD EMKĄ” SPÓŁKA JAWNA ALICJA WASIAK, KATARZYNA ŚWIETLIK, ALEKSANDRA SKROBISZ - ODDZIAŁ OBJAZDA2020-05-13 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat SŁUPSKI gmina USTKA miejscowość OBJAZDA2020-05-13 do dziś
3. Adresmiejscowość OBJAZDA nr domu 77 kod pocztowy 76-211 poczta OBJAZDA kraj POLSKA 2020-05-13 do dziś
21. Firma oddziałuAPTEKA „POD EMKĄ” SPÓŁKA JAWNA ALICJA WASIAK, KATARZYNA ŚWIETLIK, ALEKSANDRA SKROBISZ - ODDZIAŁ ROWY2020-05-13 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat SŁUPSKI gmina USTKA miejscowość ROWY2020-05-13 do dziś
3. Adresmiejscowość ROWY ulica UL. PARKOWA nr domu 3 kod pocztowy 76-212 poczta ROWY kraj POLSKA 2020-05-13 do dziś
31. Firma oddziałuAPTEKA „POD EMKĄ” SPÓŁKA JAWNA ALICJA WASIAK, KATARZYNA ŚWIETLIK, ALEKSANDRA SKROBISZ - ODDZIAŁ JEZIERZYCE2020-05-13 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat SŁUPSKI gmina SŁUPSK miejscowość JEZIERZYCE2020-05-13 do dziś
3. Adresmiejscowość JEZIERZYCE ulica UL. PARKOWA nr domu 4A kod pocztowy 76-219 poczta JEZIERZYCE kraj POLSKA 2020-05-13 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z 16.04.2020 R., ZAWARTA PRZED NOTARIUSZEM ANNĄ WOJDYGOWSKĄ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY UL. ZAMENHOFA 4/1, 76-200 SŁUPSK, REP. „A” NR 2114/2020.2020-05-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-05-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWASIAK2020-05-13 do dziś
2. ImionaALICJA ELŻBIETA2020-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-05-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-05-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-05-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-05-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIETLIK2020-05-13 do dziś
2. ImionaKATARZYNA KAROLINA2020-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-05-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-05-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-05-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-05-13 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKROBISZ2020-05-13 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA NATALIA2020-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-05-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-05-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-05-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-05-13 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-05-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MOŻE SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI OSOBNO.2020-05-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWASIAK2020-05-13 do dziś
2. ImionaALICJA ELŻBIETA2020-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIETLIK2020-05-13 do dziś
2. ImionaKATARZYNA KAROLINA2020-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-13 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKROBISZ2020-05-13 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA NATALIA2020-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-05-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy155 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2020-05-13 do dziś
273 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2020-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów