Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-05-13
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-05-13
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/6217/20/758]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-05-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSBT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-05-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-05-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat NOWY SĄCZ gmina NOWY SĄCZ miejscowość NOWY SĄCZ2020-05-13 do dziś
2. Adresmiejscowość NOWY SĄCZ ulica UL. ZDROJOWA nr domu 32 kod pocztowy 33-300 poczta NOWY SĄCZ kraj POLSKA 2020-05-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki16 MARCA 2020 R., KANCELARIA NOTARIALNA W NOWYM SĄCZU, NOTARIUSZ KINGA KRONENBERGER-KRÓL, REP. A NR 971/20202020-05-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-05-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-05-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZYŻAK2020-05-13 do dziś
2. ImionaROBERT2020-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40 000,00 ZŁ2020-05-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-05-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKEMPA2020-05-13 do dziś
2. ImionaMARIUSZ PAWEŁ2020-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10 000,00 ZŁ2020-05-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-05-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2020-05-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-05-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU CZYNNOŚCI, SKUTKUJĄCYCH ROZPORZĄDZENIEM PRAWEM ALBO ZACIĄGNIĘCIEM ZOBOWIĄZANIA 0 WARTOŚCI JEDNORAZOWEJ RÓWNEJ LUB MNIEJSZEJ OD KWOTY W WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH); - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE - W PRZYPADKU CZYNNOŚCI, SKUTKUJĄCYCH ROZPORZĄDZENIEM PRAWEM ALBO ZACIĄGNIĘCIEM ZOBOWIĄZANIA -O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ JEDNORAZOWO KWOTĘ W WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.2020-05-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZYŻAK2020-05-13 do dziś
2. ImionaROBERT2020-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-05-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-05-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKEMPA2020-05-13 do dziś
2. ImionaMARIUSZ PAWEŁ2020-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZLONEK ZARZĄDU2020-05-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2020-05-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2020-05-13 do dziś
243 31 Z TYNKOWANIE2020-05-13 do dziś
347 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-05-13 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2020-05-13 do dziś
577 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów