KRAKOWSKIE FORUM EDUKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-05-23 godz. 03:32:44
Numer KRS: 0000841145
Numer REGON: 386056033
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-05-13
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-05-13
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/12541/20/341]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-05-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKRAKOWSKIE FORUM EDUKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-05-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-05-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2020-05-13 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica RYNEK GŁÓWNY nr domu 28 kod pocztowy 31-010 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2020-05-13 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejINFO@KRAKOWSKIEFORUMEDUKACJI.PL2020-05-13 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.KRAKOWSKIEFORUMEDUKACJI.PL2020-05-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.04.2020 R., REP. A NR 967/2020, NOTARIUSZ MARTA SZYBKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE2020-05-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-05-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-05-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHULICKI2020-05-13 do dziś
2. ImionaSTEFAN2020-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały65 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6 500,00 ZŁ2020-05-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-05-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaUHMA2020-05-13 do dziś
2. ImionaPIOTR WITOLD2020-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 500,00 ZŁ2020-05-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-05-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2020-05-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-05-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuA) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: - W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU ROZPORZĄDZENIA PRAWA LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA 0 WARTOŚCI DWUKROTNIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI I WYŻSZEJ - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM B) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU2020-05-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHULICKI2020-05-13 do dziś
2. ImionaSTEFAN2020-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-05-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-05-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaUHMA2020-05-13 do dziś
2. ImionaPIOTR WITOLD2020-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-05-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 41 C PLACÓWKI DOSKONALENIA NAUCZYCIELI2020-05-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2020-05-13 do dziś
285 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-05-13 do dziś
385 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2020-05-13 do dziś
485 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2020-05-13 do dziś
585 59 A NAUKA JEZYKÓW OBCYCH2020-05-13 do dziś
679 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2020-05-13 do dziś
779 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2020-05-13 do dziś
879 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-05-13 do dziś
958 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2020-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów