LENIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-05-23 godz. 03:32:44
Numer KRS: 0000841068
Numer REGON: 386053320
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-05-13
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-05-13
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/9058/20/454]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-05-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLENIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-05-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-05-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat PILSKI gmina PIŁA miejscowość PIŁA2020-05-13 do dziś
2. Adresmiejscowość PIŁA ulica UL. WARSZTATOWA nr domu 6 nr lokalu B kod pocztowy 64-920 poczta PIŁA kraj POLSKA 2020-05-13 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejLENIECROMAN@O2.PL2020-05-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki126.02.2020R., NOTARIUSZ MARIUSZ KASPRZAK, KANCELARIA NOTARIALNA, REP. A NR 1913/20202020-05-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-05-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLENIEC2020-05-13 do dziś
2. ImionaMARCIN2020-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-05-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-05-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-05-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-05-13 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-05-13 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2020-05-13 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego70.000,00 ZŁ2020-05-13 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-05-13 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego70.000,00 ZŁ2020-05-13 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-05-13 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLENIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3854852232020-05-13 do dziś
4. Numer KRS0000827650 2020-05-13 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-05-13 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLENIEC2020-05-13 do dziś
2. ImionaROMAN2020-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-05-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-05-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-05-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-05-13 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-05-13 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2020-05-13 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.141.000,00 ZŁ2020-05-13 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2020-05-13 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.141.000,00 ZŁ2020-05-13 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2020-05-13 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLENIEC2020-05-13 do dziś
2. ImionaDOROTA2020-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-05-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-05-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-05-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-05-13 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-05-13 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2020-05-13 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.141.000,00 ZŁ2020-05-13 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2020-05-13 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.141.000,00 ZŁ2020-05-13 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2020-05-13 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-05-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONY DO REPREZENTACJI JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZA REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LENIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-05-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLENIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3854852232020-05-13 do dziś
4. Numer KRS0000827650 2020-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2020-05-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy155 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2020-05-13 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-05-13 do dziś
385 31 B LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE2020-05-13 do dziś
485 32 A TECHNIKA2020-05-13 do dziś
585 32 B BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA2020-05-13 do dziś
685 32 C SZKOŁY SPECJALNE PRZYSPOSABIAJĄCE DO PRACY2020-05-13 do dziś
785 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2020-05-13 do dziś
885 59 A NAUKA JEZYKÓW OBCYCH2020-05-13 do dziś
985 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów