BOMEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-24 godz. 00:07:09
Numer KRS: 0000841054
Numer REGON: 386056613
Numer NIP: 9112034523
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-05-13
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2022-06-22
Sygnatura akt[RDF/392170/22/530]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-05-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOMEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-05-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-05-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat OLEŚNICKI gmina TWARDOGÓRA miejscowość TWARDOGÓRA2020-05-13 do dziś
2. Adresmiejscowość TWARDOGÓRA ulica UL. DŁUGA nr domu 2B kod pocztowy 56-416 poczta TWARDOGÓRA kraj POLSKA 2020-07-08 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@BOMEGA.PL2020-05-13 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.BOMEGA.PL2020-05-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.05.20202020-05-13 do dziś
201.06.2020 R., NOTARIUSZ KLAUDIA KUBIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KLAISZU PRZY AL. WOLNOŚCI 17 A, REPERTORIUM A NUMER 5910/2020 - ZMIENIONO: § 2, § 14; DODANO: § 3A, § 5A, § 10A, § 11A, § 13A.2020-07-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-05-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-05-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZASADZIŃSKA2020-05-13 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2020-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały364 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.200,00 ZŁ (OSIEMNAŚCIE TYSIĘCY DWIEŚCIE ZŁOTYCH)2020-07-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-05-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00 ZŁ2020-05-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-05-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI CZŁONEK ZARZĄDU SKŁADA SAMODZIELNIE. W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ ZAWSZE JEDNOOSOBOWO. POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ ZAWSZE DWUOSOBOWO, TJ. CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM. W SYTUACJI NIEPOWOŁANIA ŻADNEGO Z WYMIENIONYCH: PREZESA, WICEPREZESA LUB PROKURENTA, OŚWIADCZENIA SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2020-07-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYDZYŃSKI2020-07-08 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2020-07-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-07-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZASADZIŃSKA2020-05-13 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2020-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-07-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2020-05-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2020-05-13 do dziś
263 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2020-05-13 do dziś
363 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2020-05-13 do dziś
463 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-05-13 do dziś
573 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2020-05-13 do dziś
659 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2020-05-13 do dziś
793 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2020-05-13 do dziś
858 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2020-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.08.2021 okres OD 13.05.2020 DO 31.12.20202021-08-25 do dziś
2data złożenia 22.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 13.05.2020 DO 31.12.20202021-08-25 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów