BARTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-05-23 godz. 03:32:44
Numer KRS: 0000841039
Numer REGON: 386054324
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-05-13
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-05-13
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/6072/20/477]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-05-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBARTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-05-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-05-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat OLKUSKI gmina OLKUSZ miejscowość OLKUSZ2020-05-13 do dziś
2. Adresmiejscowość OLKUSZ ulica UL. SPÓŁDZIELCZA nr domu 6 kod pocztowy 32-300 poczta OLKUSZ kraj POLSKA 2020-05-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki121.04.2020 R., REP. A NR 963/2020, NOTARIUSZ RAFAŁ MIKLASZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE2020-05-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-05-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHAGNO2020-05-13 do dziś
2. ImionaMARCIN JERZY2020-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-05-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-05-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-05-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-05-13 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-05-13 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2020-05-13 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego50.000,00 ZŁ2020-05-13 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-05-13 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego50.000,00 ZŁ2020-05-13 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-05-13 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3858236022020-05-13 do dziś
4. Numer KRS0000834928 2020-05-13 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-05-13 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZUREK2020-05-13 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW ZBIGNIEW2020-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-05-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-05-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-05-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-05-13 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-05-13 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2020-05-13 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego600.000,00 ZŁ2020-05-13 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-05-13 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego600.000,00 ZŁ2020-05-13 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-05-13 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-05-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ, W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, REPREZENTUJĄ KOMPLEMENTARIUSZE, KTÓRYCH Z MOCY UMOWY LUB PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA SĄDOWEGO NIE POZBAWIONO PRAWA REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ POSIADA PRAWO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH PRAWNYCH I FAKTYCZNYCH, PRZY CZYM GDY KOMPLEMENTARIUSZEM JEST OSOBA PRAWNA - ZGODNIE Z JEJ SPOSOBEM REPREZENTACJI. W PRZYPADKU CZYNNOŚCI, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA KWOTY 100.000,00 ZŁ, OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SKŁADA KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU CZYNNOŚCI, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA KWOTĘ 100.000,00 ZŁ, OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2020-05-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3858236022020-05-13 do dziś
4. Numer KRS0000834928 2020-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-05-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2020-05-13 do dziś
246 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2020-05-13 do dziś
346 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2020-05-13 do dziś
446 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2020-05-13 do dziś
546 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2020-05-13 do dziś
646 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2020-05-13 do dziś
746 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2020-05-13 do dziś
847 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2020-05-13 do dziś
970 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2020-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów