Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-05-12
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-05-12
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/8433/20/140]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-05-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAM2 PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-05-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-05-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-05-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2020-05-12 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. PTASIA nr domu 5 nr lokalu 8 kod pocztowy 93-571 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2020-05-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.02.2020 R., KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, NOTARIUSZ J.SKONECZNY, REPERTORIUM A NR 523/2020.2020-05-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-05-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-05-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSABINIAK2020-05-12 do dziś
2. ImionaMICHAŁ MATEUSZ2020-05-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20 000,00 ZŁOTYCH2020-05-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-05-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZEWCZYK2020-05-12 do dziś
2. ImionaADAM PRZEMYSŁAW2020-05-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20 000,00 ZŁOTYCH2020-05-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-05-12 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZEWCZYK2020-05-12 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2020-05-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20 000,00 ZŁOTYCH2020-05-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-05-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego60000,00 ZŁ2020-05-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-05-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: A. DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ROZPORZĄDZAJĄCYCH W IMIENIU SPÓŁKI O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 20.000,00 (DWUDZIESTU TYSIĘCY) ZŁOTYCH UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE; B. DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ROZPORZĄDZAJĄCYCH W IMIENIU SPÓŁKI O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 20.000,00 (DWUDZIESTU TYSIĘCY) ZŁOTYCH KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU; C. DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ROZPORZĄDZAJĄCYCH W IMIENIU SPÓŁKI O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 100.000,00 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2020-05-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZEWCZYK2020-05-12 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2020-05-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-05-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-05-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZEWCZYK2020-05-12 do dziś
2. ImionaADAM PRZEMYSŁAW2020-05-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-05-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-05-12 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSABINIAK2020-05-12 do dziś
2. ImionaMICHAŁ MATEUSZ2020-05-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-05-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-05-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-05-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-05-12 do dziś
242 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-05-12 do dziś
343 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2020-05-12 do dziś
443 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2020-05-12 do dziś
543 2 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2020-05-12 do dziś
643 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-05-12 do dziś
745 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2020-05-12 do dziś
846 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2020-05-12 do dziś
968 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-05-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów