Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-05-12
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-05-12
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/7125/20/247]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2020-05-12 do dziś
3. Nazwa„FUNDACJA REDDERE”2020-05-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-05-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-05-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat POLKOWICKI gmina POLKOWICE miejscowość POLKOWICE2020-05-12 do dziś
2. Adresmiejscowość POLKOWICE ulica UL. BRACKA nr domu 1 kod pocztowy 59-100 poczta POLKOWICE kraj POLSKA 2020-05-12 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKONTAKT@REDDERE.ORG.PL2020-05-12 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.REDDERE.ORG.PL2020-05-12 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu103.03.2020 R. 23.04.2020 R. -ZMIENIONO § 1 STATUTU.2020-05-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2020-05-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuMINISTER RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ2020-05-12 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD FUNDACJI2020-05-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI ZARÓWNO W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH JAK I NIEMAJĄTKOWYCH SKŁADA PREZES ZARZĄDU A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.2020-05-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZOBER2020-05-12 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ PAWEŁ2020-05-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU FUNDACJI2020-05-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2020-05-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2020-05-12 do dziś
256 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2020-05-12 do dziś
358 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2020-05-12 do dziś
458 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2020-05-12 do dziś
563 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2020-05-12 do dziś
663 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2020-05-12 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-05-12 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-05-12 do dziś
978 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2020-05-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacjiCELAMI FUNDACJI SĄ: 1. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ I KULTURALNEJ SŁUŻĄCEJ ROZWOJOWI SPOŁECZNEMU I OSOBOWEMU, W SZCZEGÓLNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY. 2. DZIAŁANIA NA RZECZ POPIERANIA I PROMOCJI DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ, KULTURALNEJ I EDUKACYJNEJ ZMIERZAJĄCEJ KU UPODMIOTOWIENIU DZIECI I MŁODZIEŻY. 3. WSPIERANIE I PROMOCJA MIĘDZYNARODOWEJ MOBILNOŚCI, ZARÓWNO MŁODZIEŻY JAK I OSÓB DOROSŁYCH. 4. KSZTAŁCENIE I PROMOCJA POSTAWY WOLONTARIATU I AKTYWNEGO UCZESTNICTWA W ŻYCIU SPOŁECZNYM, ZWŁASZCZA WŚRÓD MŁODZIEŻY. 5. DZIAŁANIA NA RZECZ ZWIĘKSZANIA DOSTĘPU I PROMOCJI INFORMACJI MŁODZIEŻOWEJ, ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMACJI MŁODZIEŻOWEJ A W SZCZEGÓLNOŚCI PORADNICTWA EDUKACYJNO- ZAWODOWEGO. 6. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI PROFILAKTYCZNEJ PRZECIWDZIAŁAJĄCEJ UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM, ORAZ PROMOCJA POSTAW PROZDROWOTNYCH I ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA. 7. UDZIELANIE POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOSPOŁECZNEJ, A TAKŻE ZWIĘKSZANIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ CZŁONKOM RODZIN DYSFUNKCYJNYCH, ZWŁASZCZA Z PROBLEMEM UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I/LUB SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH. 8. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ ZMIERZAJĄCEJ DO ROZWOJU ZAWODOWEGO I OSOBOWEGO OSÓB DOROSŁYCH. 9. DZIAŁANIE NA RZECZ OSÓB Z MNIEJSZYMI SZANSAMI, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY MIESZKAJĄCYCH W OBSZARACH SZCZEGÓLNEGO RYZYKA, ORAZ REGIONACH WIEJSKICH. 10. AKTYWIZACJA SPOŁECZNA, GOSPODARCZA I KULTURALNA TERENÓW WIEJSKICH, ZWŁASZCZA WŚRÓD MŁODEGO POKOLENIA. 11. DZIAŁANIA NA RZECZ AKTYWIZACJI OSÓB BEZROBOTNYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI MŁODEGO POKOLENIA, PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU. 12. DZIAŁANIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, W TYM REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ZWŁASZCZA WŚRÓD MŁODZIEŻY. 13. UDZIELANIE POMOCY POLONII - POLAKOM ŻYJĄCYM POZA GRANICAMI POLSKI, ZWŁASZCZA MŁODEGO POKOLENIA. 14. PRACA NA RZECZ INTEGRACJI POLONII Z MŁODZIEŻĄ ZAMIESZKAŁĄ W POLSCE. DALSZA TREŚĆ CELÓW FUNDACJI W § 6 STATUTU.2020-05-12 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów