TAMA KONCEWICZ „TAKOS” SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000840255
Numer REGON: 386014520
Numer NIP: 5170406436
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-05-06
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2024-01-07
Sygnatura akt[RDF/576518/24/273]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2020-05-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTAMA KONCEWICZ „TAKOS” SPÓŁKA JAWNA2021-10-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-05-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZOWSKI gmina KRASNE miejscowość STRAŻÓW2020-05-06 do dziś
2. Adresmiejscowość STRAŻÓW nr domu 61A kod pocztowy 36-073 poczta STRAŻÓW kraj POLSKA 2020-05-06 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@AMINOPLON.PL2021-10-08 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.AMINOPLON.PL2020-05-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki104.05.2020R.2020-05-06 do dziś
222.07.2021 R., ZMIANA PAR. 1, PAR. 2, PAR. 52021-10-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-05-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONCEWICZ2020-05-06 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2020-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-05-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-05-06 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-05-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-05-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTAMA2020-05-06 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2020-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-05-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-05-06 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-05-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-05-06 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-05-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ WSPÓLNICY LUB JEDEN WSPÓLNIK ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2020-05-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONCEWICZ2020-05-06 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2020-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTAMA2020-05-06 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2020-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2020-05-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2020-05-06 do dziś
246 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2020-05-06 do dziś
346 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2020-05-06 do dziś
447 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 06.05.2020 DO 31.12.20202021-01-05 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-01-16 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-01-06 do dziś
4OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-01-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów