A - PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-02-25 godz. 09:03:54
Numer KRS: 0000840211
Numer REGON: 386014684
Numer NIP: 5993248221
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-05-06
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2024-01-22
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/12742/23/953]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-05-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA - PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-05-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-05-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat GORZÓW WIELKOPOLSKI gmina GORZÓW WIELKOPOLSKI miejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI2020-05-06 do dziś
2. Adresmiejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI ulica UL. MYŚLIBORSKA nr domu 30A nr lokalu 6 kod pocztowy 66-400 poczta GORZÓW WIELKOPOLSKI kraj POLSKA 2020-05-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.04.2020R. NOTARIUSZ IRENEUSZ ZAŁUSKI KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM REPERTORIUM A NUMER 2396/20202020-05-06 do dziś
218.12.2023 R. - REPERTORIUM A NUMER 5913/2023, NOTARIUSZ IRENEUSZ ZAŁUSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WLKP. - §1, §4, §5, § 14.2024-01-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-05-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-05-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONKOL LEGAN2021-11-03 do dziś
2. ImionaDOMINIKA MAJA2020-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały300 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,- ZŁOTYCH2024-01-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-05-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARTNIK2021-11-03 do dziś
2. ImionaKATARZYNA ANNA2020-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały300 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,- ZŁOTYCH2024-01-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-05-06 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEŚNIEWICZ2024-01-22 do dziś
2. ImionaKINGA ANGELINA2024-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-01-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały300 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,- ZŁOTYCH2024-01-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2024-01-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego90000,00 ZŁ2024-01-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-05-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W TYM TAKŻE W PRZYPADKU ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI DO 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH), JEDNAKŻE W PRZYPADKU ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2024-01-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEŚNIEWICZ2024-01-22 do dziś
2. ImionaKINGA ANGELINA2024-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-01-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2024-01-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2024-01-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONKOL LEGAN2021-11-03 do dziś
2. ImionaDOMINIKA MAJA2020-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-05-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy196 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2024-01-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy193 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2024-01-22 do dziś
282 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2024-01-22 do dziś
356 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2024-01-22 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2024-01-22 do dziś
573 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2024-01-22 do dziś
677 WYNAJEM I DZIERŻAWA2024-01-22 do dziś
774 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2024-01-22 do dziś
868 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2024-01-22 do dziś
996 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2024-01-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.04.2022 okres OD 06.05.2020 DO 31.12.20202022-04-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 06.05.2020 DO 31.12.20202022-04-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-01-312021-02-08 do dziś
2. Data wznowienia wykonywania działalności2021-10-112021-11-03 do dziś
2
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-12-102021-12-21 do dziś