FIRMA HANDLOWO DORADCZA INAGRI BIO SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000839951
Numer REGON: 386071185
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-05-15
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2023-03-22
Sygnatura akt[RDF/473823/23/857]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2020-05-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO DORADCZA INAGRI BIO SPÓŁKA JAWNA2020-05-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-05-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-05-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat SIERADZKI gmina SIERADZ miejscowość SIERADZ2020-05-15 do dziś
2. Adresmiejscowość SIERADZ ulica UL. WOJSKA POLSKIEGO nr domu 136 kod pocztowy 98-200 poczta SIERADZ kraj POLSKA 2020-05-15 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejJUSTYNAPIETRZYK1@WP.PL2020-05-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki130.04.20202020-05-15 do dziś
225.05.2020R. - ZMIANA § 72020-07-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-05-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETRZYK2020-05-15 do dziś
2. ImionaJUSTYNA2020-05-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-05-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-05-15 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-05-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-05-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETRZYK2020-05-15 do dziś
2. ImionaKRYSTIAN ANDRZEJ2020-05-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-05-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-05-15 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-05-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-05-15 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-05-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEDNOOSOBOWO2020-07-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETRZYK2020-05-15 do dziś
2. ImionaJUSTYNA2020-05-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETRZYK2020-05-15 do dziś
2. ImionaKRYSTIAN ANDRZEJ2020-05-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-15 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2020-05-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.03.2021 okres OD 15.05.2020 DO 31.12.20202021-03-29 do dziś
2data złożenia 16.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-16 do dziś
3data złożenia 22.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 15.05.2020 DO 31.12.20202021-03-29 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-16 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 15.05.2020 DO 31.12.20202021-03-29 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-16 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów