HIDEEZ POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-19 godz. 17:27:51
Numer KRS: 0000839938
Numer REGON: 386071890
Numer NIP: 5842793475
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-05-15
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2021-11-17
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/20212/21/344]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-05-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHIDEEZ POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-05-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-05-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-05-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2020-05-15 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. SZAFARNIA nr domu 11 nr lokalu F8 kod pocztowy 80-755 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2021-03-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.05.2020 ROKU, BEATA WASZKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA BEATA WASZKIEWICZ, REPERTORIUM A NR 2873/20202020-05-15 do dziś
214.10.2020 R., REPERTORIUM A NR 340/2020, NOTARIUSZ KAMILA SMOLIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA KAMILA SMOLIŃSKA, JOLANTA STANOWSKA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA - PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI W CAŁOŚCI2021-03-17 do dziś
328.04.2021 R., REPETORIUM A NR 2859/2021, NOTARIUSZ KAMILA SMOLIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA KAMILA SMOLIŃSKA, JOLANTA STANOWSKA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA -ZMIANA PAR. 3 UST. 1 I 22021-11-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-05-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-05-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHIDEEZ GROUP INC.2021-03-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁOTYCH2021-03-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-03-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaIMPERA ALFA ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3606523182021-03-17 do dziś
4. Numer KRS0000539051 2021-03-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały96 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4800,00 ZŁOTYCH2021-11-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-03-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego9800,00 ZŁ2021-11-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-05-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI DOKUMENTÓW UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY Z PROKURENTEM, Z TYM ZASTRZEŻENIEM, ŻE W PRZYPADKU GDY ZOSTANIE POWOŁANY CZŁONEK ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH, WÓWCZAS DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI DOKUMENTÓW UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, Z CZEGO JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MUSI BYĆ CZŁONEK ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH.2021-03-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZALIZNYAK2021-03-17 do dziś
2. ImionaDENYS2021-03-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-03-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-03-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2021-05-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWIŚNIEWSKI2021-05-27 do dziś
2. ImionaMIKOŁAJ ALEKSANDER2021-05-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-05-27 do dziś
21. NazwiskoNAUMENKO2021-05-27 do dziś
2. ImionaOLEG2021-05-27 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoTRACZ2021-05-27 do dziś
2. ImionaCEZARY EDWIN2021-05-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-05-27 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2021-05-27 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2020-05-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy177 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2020-05-15 do dziś
258 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2020-05-15 do dziś
362 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2020-05-15 do dziś
462 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2020-05-15 do dziś
562 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2020-05-15 do dziś
663 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2020-05-15 do dziś
763 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2020-05-15 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-05-15 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-05-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.10.2021 okres OD 15.05.2020 DO 31.12.20202021-10-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 15.05.2020 DO 31.12.20202021-10-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 15.05.2020 DO 31.12.20202021-10-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów