AQUA CEDRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000839930
Numer REGON: 385301186
Numer NIP: 6040216778
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-05-04
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2024-03-06
Sygnatura akt[RDF/583724/24/83]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-05-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUA CEDRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-05-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-05-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-05-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSKI gmina CEDRY WIELKIE miejscowość CEDRY WIELKIE2020-05-04 do dziś
2. Adresmiejscowość CEDRY WIELKIE ulica UL. OSADNIKÓW WOJSKOWYCH nr domu 7 kod pocztowy 83-020 poczta CEDRY WIELKIE kraj POLSKA 2020-05-04 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBOK@AQUA-CEDRY.PL2020-05-04 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.AQUA-CEDRY.PL2020-05-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117 GRUDNIA 2019R., NOTARIUSZ ANNA STAROSZCZUK, KANCELARIA NOTARIALNA W PRUSZCZU GDAŃSKIM PRZY UL. FRYDERYKA CHOPINA NR 12, REPERTORIUM A NR 11023/20192020-05-04 do dziś
214.07.2021, REP. A ORYGINAŁ 1632/2021, REP. A WYPIS 1636/2021, REP. N RW31-00003-22479, DAMBEK AGATA, 80-830 GDAŃSK UL. CHLEBNICKA 45/46/3, DODANO PAR. 40A ZAWIERAJĄCY 4 PKT2021-09-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-05-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-05-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGMINA CEDRY WIELKIE2020-05-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1916749542020-05-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały59452 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 29.726.000,00 ZŁ2020-05-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-05-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego29726000,00 ZŁ2020-05-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport129526000,00 ZŁ2020-05-04 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-05-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.2020-05-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĄBROWSKI2021-10-06 do dziś
2. ImionaWITOLD JERZY2021-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-10-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2020-05-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoRYSZTOWSKA2021-09-16 do dziś
2. ImionaANNA2021-09-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-09-16 do dziś
21. NazwiskoKOWALEWSKI2020-05-04 do dziś
2. ImionaJERZY2020-05-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-05-04 do dziś
31. NazwiskoHEYDA2020-05-04 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2020-05-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-05-04 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy136 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2020-05-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy137 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2020-05-04 do dziś
238 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2020-05-04 do dziś
338 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2020-05-04 do dziś
438 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2020-05-04 do dziś
538 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2020-05-04 do dziś
638 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH2020-05-04 do dziś
738 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2020-05-04 do dziś
841 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-05-04 do dziś
941 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-05-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.09.2021 okres OD 17.12.2019 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
2data złożenia 06.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-06 do dziś
3data złożenia 27.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-27 do dziś
4data złożenia 06.03.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 17.12.2019 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-06 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-27 do dziś
4OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 17.12.2019 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-06 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-27 do dziś
4OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów