RWE RENEWABLES DISTRIBUTION POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-11 godz. 00:56:21
Numer KRS: 0000839831
Numer REGON: 385987999
Numer NIP: 5252822336
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-04-30
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2024-05-22
Sygnatura akt[RDF/605004/24/533]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-04-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaRWE RENEWABLES DISTRIBUTION POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-03-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-04-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-04-30 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO nr domu 1 kod pocztowy 00-853 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2023-12-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.04.20202020-04-30 do dziś
227.01.2023 R., REP. A NR 2321/2023, NOTARIUSZ JOANNA KACZMAREK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. UCHYLONO CAŁĄ DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI I NADANO JEJ NOWE BRZMIENIE OBEJMUJĄCE PAR. 1 - PAR. 31.2023-03-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-04-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-04-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRWE RENEWABLES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-11-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0163539092022-11-07 do dziś
4. Numer KRS0000041226 2022-11-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ.2022-11-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2022-11-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2020-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-04-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2020-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACIAS2023-03-08 do dziś
2. ImionaROBERT JANUSZ2023-03-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-03-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-03-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALESZEWSKA2023-03-08 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2023-03-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-03-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-03-08 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJNAROWSKA2023-03-08 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2023-03-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-03-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-03-08 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRYJAK2023-03-08 do dziś
2. ImionaMARTA2023-03-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-03-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-03-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoWASILEWSKI2023-03-08 do dziś
2. ImionaLESZEK2023-03-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-03-08 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z INNYM PROKURENTEM2023-03-08 do dziś
21. NazwiskoBORKOWSKI2023-03-08 do dziś
2. ImionaWOJCIECH STANISŁAW2023-03-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-03-08 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z INNYM PROKURENTEM2023-03-08 do dziś
31. NazwiskoLEWANDOWSKI2023-03-08 do dziś
2. ImionaMAREK JAKUB2023-03-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-03-08 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z INNYM PROKURENTEM2023-03-08 do dziś
41. NazwiskoCHMIELIŃSKI2023-03-08 do dziś
2. ImionaMACIEJ PIOTR2023-03-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-03-08 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z INNYM PROKURENTEM2023-03-08 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2023-03-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy135 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2023-03-08 do dziś
235 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2023-03-08 do dziś
333 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2023-03-08 do dziś
442 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2023-03-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.10.2021 okres OD 21.04.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
2data złożenia 15.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-15 do dziś
3data złożenia 16.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-16 do dziś
4data złożenia 22.05.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 21.04.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-15 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-16 do dziś
4OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów