ITSCARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-01-19 godz. 09:58:16
Numer KRS: 0000839823
Numer REGON: 385987901
Numer NIP: 7010980676
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-04-30
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2021-12-31
Sygnatura akt[RDF/365692/21/141]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-04-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaITSCARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-09-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-04-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-04-30 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. SĄCHOCKA nr domu 3 nr lokalu 38 kod pocztowy 02-116 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-04-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki123.04.20202020-04-30 do dziś
224-08-2020 R., ZMIANA: §1, §2, §5, §6, §7, §9, §11, §12.2020-09-10 do dziś
329.04.2021 R., REP. A 5325/2021, NOTARIUSZ BEATA OTKAŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, DODANO § 14 A 29.04.2021 R., REP. A 5329/2021, NOTARIUSZ BEATA OTKAŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, W § 4 PO PKT 12) DODAJE SIĘ PKT 13)-19), ZMIANA § 5, ZMIANA § 6 UST.1, ZMIANA § 7, ZMIANA § 9, ZMIANA § 11, ZMIANA § 122021-05-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-04-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaITSCARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3859207652020-04-30 do dziś
4. Numer KRS0000837876 2020-04-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTAPIUK2021-05-26 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2021-05-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-05-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-05-26 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-05-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-05-26 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-05-26 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRÓŻAŃSKI2021-05-26 do dziś
2. ImionaWOJCIECH ANTONI2021-05-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-05-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-05-26 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-05-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-05-26 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-05-26 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRÓŻAŃSKA2021-05-26 do dziś
2. ImionaMARZENA JUSTYNA2021-05-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-05-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-05-26 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-05-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-05-26 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-05-26 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2021-05-26 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2021-05-26 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-05-26 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2021-05-26 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-05-26 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTAPIUK2021-05-26 do dziś
2. ImionaPAULINA ZOFIA2021-05-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-05-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-05-26 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-05-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-05-26 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-05-26 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2021-05-26 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2021-05-26 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-05-26 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2021-05-26 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-05-26 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-04-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ KOMPLEMENTARIUSZE: 1) ITSCARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 2) ŁUKASZ OSTAPIUK, 3) WOJCIECH ANTONI RÓŻAŃSKI, Z KTÓRYCH KAŻDY MOŻE SAMODZIELNIE DZIAŁAĆ W IMIENIU SPÓŁKI2021-05-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRÓŻAŃSKI2021-05-26 do dziś
2. ImionaWOJCIECH ANTONI2021-05-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTAPIUK2021-05-26 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2021-05-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-26 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaITSCARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3859207652020-04-30 do dziś
4. Numer KRS0000837876 2020-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2020-04-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2020-04-30 do dziś
249 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2020-04-30 do dziś
352 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2020-04-30 do dziś
452 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2020-04-30 do dziś
552 24 A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH2020-04-30 do dziś
652 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2020-04-30 do dziś
768 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2020-04-30 do dziś
873 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2020-04-30 do dziś
977 WYNAJEM I DZIERŻAWA2020-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 31.12.2021 okres OD 23.04.2020 DO 31.12.20202021-12-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 23.04.2020 DO 31.12.20202021-12-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 23.04.2020 DO 31.12.20202021-12-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów