DODO-TOYS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000839815
Numer REGON: 122939926
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-05-04
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2020-05-25
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/12947/20/151]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-05-04 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 122939926 NIP 67514910882020-05-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDODO-TOYS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-05-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-05-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-05-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2020-05-04 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. CHRISTO BOTEWA nr domu 2A kod pocztowy 30-798 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2020-05-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki117.04.2020 R., NOTARIUSZ TOMASZ KURNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, NOTARIUSZE TOMASZ KURNICKI I MATEUSZ OLSZEWSKI S.C., REP. A NR 2334/2020.2020-05-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-05-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-05-04 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI DODO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ DODO-TOYS. PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W TRYBIE ART. 551 § 1 KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH. UCHWAŁA Z DNIA 17.04.2020 R. NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW DODO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.2020-05-25 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaDODO, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-05-04 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2020-05-04 do dziś
3. Numer w rejestrze0000481418 2020-05-04 do dziś
5. Numer REGON1229399262020-05-04 do dziś
6. Numer NIP67514910882020-05-04 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDODO-TOYS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-05-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3844378542020-05-04 do dziś
4. Numer KRS0000805130 2020-05-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-05-04 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTARZYCKA2020-05-04 do dziś
2. ImionaPAULINA DOROTA2020-05-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-05-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-05-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-05-04 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej58.800,00 ZŁ2020-05-04 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego58.800,00 ZŁ2020-05-04 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-05-04 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego58.800,00 ZŁ2020-05-04 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-05-04 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁABĘDŹ2020-05-04 do dziś
2. ImionaŁUKASZ PIOTR2020-05-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-05-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-05-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-05-04 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej58.800,00 ZŁ2020-05-04 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego58.800,00 ZŁ2020-05-04 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-05-04 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego58.800,00 ZŁ2020-05-04 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-05-04 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-05-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SPÓŁKI. KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI JEST DODO-TOYS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KOMPLEMENTARIUSZA REPREZENTUJE ZARZĄD. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA WSZELKICH DOKUMENTÓW UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZI PAULINA STARZYCKA PEŁNIĄCA FUNKCJE PREZESA ZARZĄDU ORAZ ŁUKASZ ŁABĘDŹ PEŁNIĄCY FUNKCJĘ CZŁONKA ZARZĄDU.2020-05-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDODO-TOYS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-05-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3844378542020-05-04 do dziś
4. Numer KRS0000805130 2020-05-04 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2020-05-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2020-05-04 do dziś
246 48 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII2020-05-04 do dziś
346 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2020-05-04 do dziś
447 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-05-04 do dziś
547 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-05-04 do dziś
647 65 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-05-04 do dziś
747 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-05-04 do dziś
847 77 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-05-04 do dziś
947 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-05-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów