EWORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-08-04 godz. 10:04:40
Numer KRS: 0000839650
Numer REGON: 385987798
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-04-30
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-04-30
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/25818/20/708]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-04-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-04-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-04-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-04-30 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA JANA PAWŁA II nr domu 70 nr lokalu 14 kod pocztowy 00-175 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-04-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki128.04.2020 R.2020-04-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-04-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATUSIAK2020-04-30 do dziś
2. ImionaREMIGIUSZ PIOTR2020-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-04-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-04-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-04-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-04-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-04-30 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2000,00 ZŁ2020-04-30 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2000,00 ZŁ2020-04-30 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2000,00 ZŁ2020-04-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-04-30 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIRZYNOWSKI2020-04-30 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2020-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-04-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-04-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-04-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-04-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-04-30 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2000,00 ZŁ2020-04-30 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2000,00 ZŁ2020-04-30 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2000,00 ZŁ2020-04-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-04-30 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEWORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3859620482020-04-30 do dziś
4. Numer KRS0000838799 2020-04-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-04-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2020-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaEWORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3859620482020-04-30 do dziś
4. Numer KRS0000838799 2020-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMATUSIAK2020-04-30 do dziś
2. ImionaREMIGIUSZ PIOTR2020-04-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-04-30 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2020-04-30 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy178 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2020-04-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-04-30 do dziś
208 POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2020-04-30 do dziś
305 WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU)2020-04-30 do dziś
478 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2020-04-30 do dziś
545 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2020-04-30 do dziś
646 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-04-30 do dziś
742 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2020-04-30 do dziś
877 WYNAJEM I DZIERŻAWA2020-04-30 do dziś
968 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2020-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów