ASTRA MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-25 godz. 15:57:14
Numer KRS: 0000838921
Numer REGON: 385953374
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-04-23
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-04-23
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/6192/20/220]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-04-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTRA MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-04-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-04-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat JAROSŁAWSKI gmina JAROSŁAW miejscowość JAROSŁAW2020-04-23 do dziś
2. Adresmiejscowość JAROSŁAW ulica UL. JÓZEFA PONIATOWSKIEGO nr domu 49 kod pocztowy 35-700 poczta JAROSŁAW kraj POLSKA 2020-04-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.04.2020 R.2020-04-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-04-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-04-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAVELCHUK2020-04-23 do dziś
2. ImionaVOLODYMYR2020-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI4900,00 ZL2020-04-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-04-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2020-04-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-04-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2020-04-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAVELCHUK2020-04-23 do dziś
2. ImionaVOLODYMYR2020-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-04-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-04-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2020-04-23 do dziś
243 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2020-04-23 do dziś
349 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2020-04-23 do dziś
462 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2020-04-23 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-04-23 do dziś
673 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2020-04-23 do dziś
778 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2020-04-23 do dziś
878 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2020-04-23 do dziś
981 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2020-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów