TANDON & SON`S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000838823
Numer REGON: 385953612
Numer NIP: 7010979762
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-04-23
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2024-01-11
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/53319/23/492]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-04-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTANDON & SON`S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-04-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-04-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-04-23 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. SŁOWICZA nr domu 1 nr lokalu 1A kod pocztowy 02-170 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2022-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.03.2020R.2020-04-23 do dziś
201.02.2022 R. § 42022-03-04 do dziś
308.08.2023R. ZMIANA PAR.1,4,5,6,152023-08-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-04-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-04-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTANDON2023-03-10 do dziś
2. ImionaNARINDER2023-03-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WAROŚCI 4500,00 ZŁ2024-01-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-03-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUZHOUNIK2024-01-11 do dziś
2. ImionaKATSIARYNA2024-01-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-01-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ2024-01-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2024-01-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2020-04-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-04-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.2020-04-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTANDON2023-03-10 do dziś
2. ImionaNARINDER2023-03-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZADU2023-03-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-03-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy196 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2020-04-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy196 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2020-04-23 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-04-23 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-04-23 do dziś
455 ZAKWATEROWANIE2020-04-23 do dziś
556 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2020-04-23 do dziś
679 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2020-04-23 do dziś
768 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2022-03-04 do dziś
885 EDUKACJA2023-08-18 do dziś
993 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2023-08-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 31.08.2021 okres OD 23.04.2020 DO 31.12.20202021-08-31 do dziś
2data złożenia 07.08.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-08-07 do dziś
3data złożenia 08.08.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 23.04.2020 DO 31.12.20202021-08-31 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-08-07 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 23.04.2020 DO 31.12.20202021-08-31 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-08-07 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów