EMPIRIA FUNDACJA ZBUDOWANA Z DOŚWIADCZEŃ

Stan na dzień 2022-08-19 godz. 06:42:22
Numer KRS: 0000838793
Numer REGON: 385950068
Numer NIP: 1133013700
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-04-23
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2022-07-12
Sygnatura akt[RDF/404639/22/662]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2020-04-23 do dziś
3. NazwaEMPIRIA FUNDACJA ZBUDOWANA Z DOŚWIADCZEŃ2020-04-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-04-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-04-23 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. MIĘDZYBORSKA nr domu 8 B nr lokalu 30 kod pocztowy 04-041 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-04-23 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu109.04.2020 R.2020-04-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2020-04-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuMINISTER RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, PREZYDENT M.ST. WARSZAWY2020-04-23 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-04-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE FUNDACJĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE FUNDACJĘ SAMODZIELNIE NATOMIAST WICEPREZES ZARZĄDU (O ILE ZOSTAŁ POWOŁANY) LUB CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE FUNDACJĘ TYLKO ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.2020-04-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKASPRZAK2021-06-14 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2021-06-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-06-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2020-04-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy158 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2020-04-23 do dziś
258 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2020-04-23 do dziś
363 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2020-04-23 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.10.2021 okres OD 23.04.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
2data złożenia 11.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacji1) DZIAŁANIE W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ I WYRÓWNYWANIA SZANS, W TYM OSÓB W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ, ORAZ ICH RODZIN; 2) PROMOCJA ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJA ZAWODOWA, W TYM OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY LUB ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM Z PRACY; 3) DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH; 4) DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI; 5) DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA I WSPIERAJĄCA SPOŁECZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU; 6) DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ RÓWNYCH PRAW KOBIET I MĘŻCZYZN; 7) DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ NAUKI, OŚWIATY, EDUKACJI I WYCHOWANIA; 8) DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ KULTURY, SZTUKI I OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI; 9) DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH; 10) UPOWSZECHNIENIE I OCHRONĘ WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA ORAZ SWOBÓD OBYWATELSKICH, A TAKŻE DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCYCH ROZWÓJ DEMOKRACJI; 11) ROZWIJANIE KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI; 12) PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU;2020-04-23 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów