GF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000838195
Numer REGON: 144829304
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-04-23
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2022-10-24
Sygnatura akt[RDF/454658/22/289]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-04-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-09-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-04-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-04-23 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. CHMIELNA nr domu 5 nr lokalu 6 kod pocztowy 00-021 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-04-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki111.02.2020 R., NOTARIUSZ DOROTA RYNKIEWICZ-SZAFURSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 919/20202020-04-23 do dziś
227.07.2020 R., REP.A NR 5653/2020, ZASTĘPCA NOTARIALNY KATARZYNA KUCHARCZYK, ZASTĘPCĄ DOROTY RYNKIEWICZ-SZAFURSKIEJ NOTARIUSZA W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: §1 UST.2 I 3, §3 UST.1 I 2, §4 UST.1 LIT.A) I B), §5 UST.1 LIT.A), §6 UST.1 LIT.A) I B), §7 UST.1 I 3.2020-09-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-04-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2020-04-23 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePOWSTANIE PODMIOTU W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ ZGODNIE Z ANEKSEM NR 3 DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ ZAWARTYM DNIA 11.02.2020 R. PRZEZ WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ. DANE WSPÓLNIKÓW: MARCIN STANISŁAW SZMIGIELSKI, NIP 5213335313, REGON 140408072, NINA ZOFIA SZMIGIELSKA, NIP 5213411971, REGON 360820537, GRZEGORZ HENRYK SZMIGIELSKI, NIP 5260027257, REGON 0110345712020-04-23 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaGT S.C.,2020-04-23 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2020-04-23 do dziś
5. Numer REGON1448293042020-04-23 do dziś
6. Numer NIP52525153442020-04-23 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGT MARCIN SZMIGIELSKI NINA SZMIGIELSKA GRZEGORZ SZMIGIELSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3851423742020-04-23 do dziś
4. Numer KRS0000820180 2020-04-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-04-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZMIGIELSKI2020-04-23 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ HENRYK2020-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-04-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-04-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-04-23 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2020-04-23 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10.000,00 ZŁ2020-04-23 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-04-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10.000,00 ZŁ2020-04-23 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-04-23 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZMIGIELSKA2020-04-23 do dziś
2. ImionaNINA ZOFIA2020-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-04-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-04-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-04-23 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2020-04-23 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10.000,00 ZŁ2020-04-23 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-04-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10.000,00 ZŁ2020-04-23 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-04-23 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCHELSKI2020-09-09 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2020-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-09-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-09-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-09-09 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2020-09-09 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10.000,00 ZŁ2020-09-09 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-09-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10.000,00 ZŁ2020-09-09 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-09-09 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-04-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ GT MARCIN SZMIGIELSKI NINA SZMIGIELSKA GRZEGORZ SZMIGIELSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: A. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; B. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZI: MARCIN SZMIGIELSKI - PREZES ZARZĄDU.2020-04-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZMIGIELSKI2020-04-23 do dziś
2. ImionaMARCIN STANISŁAW2020-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2020-04-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy156 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2020-04-23 do dziś
256 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2020-04-23 do dziś
356 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2020-04-23 do dziś
456 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2020-04-23 do dziś
547 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.10.2021 okres OD 23.04.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
2data złożenia 24.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 23.04.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów