INSUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-06-09 godz. 06:25:58
Numer KRS: 0000837999
Numer REGON: 386691189
Numer NIP: 8943156932
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-08-04
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2022-12-13
Sygnatura akt[RDF/461894/22/600]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-08-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-08-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-08-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-08-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2020-08-04 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. GRANICZNA nr domu 105 kod pocztowy 54-530 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2020-08-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki103.02.2020 R., NOTARIUSZ MARCIN KRZEŚ Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. WAŁBRZYSKIEJ 9D WE WROCŁAWIU, REP. A 738/2020. 19.06.2020 R., NOTARIUSZ MARCIN KRZEŚ Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. WAŁBRZYSKIEJ 9D WE WROCŁAWIU REP. A NR 3052/2020 - ZMIENIONO §16 UMOWY SPÓŁKI.2020-08-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-08-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaINSUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3866185542020-08-04 do dziś
4. Numer KRS0000841630 2020-08-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-08-04 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNICZKA2020-08-04 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ SEBASTIAN2020-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-08-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-08-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-08-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-08-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-08-04 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁ2020-08-04 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego9.900,00 ZŁ2020-08-04 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-08-04 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego9.900,00 ZŁ2020-08-04 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-08-04 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFORNALCZYK2020-08-04 do dziś
2. ImionaROBERT KRZYSZTOF2020-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-08-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-08-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-08-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-08-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-08-04 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁ2020-08-04 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego9.900,00 ZŁ2020-08-04 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-08-04 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego9.900,00 ZŁ2020-08-04 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-08-04 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-08-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ INSUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.2020-08-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaINSUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3866185542020-08-04 do dziś
4. Numer KRS0000841630 2020-08-04 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2020-08-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy135 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2020-08-04 do dziś
247 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2020-08-04 do dziś
346 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2020-08-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.10.2021 okres OD 02.07.2020 DO 31.12.20202021-10-19 do dziś
2data złożenia 12.12.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 02.07.2020 DO 31.12.20202021-10-19 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 02.07.2020 DO 31.12.20202021-10-19 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów