TANDEM ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-06-18 godz. 09:34:56
Numer KRS: 0000837700
Numer REGON: 385914782
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-04-14
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2023-07-24
Sygnatura akt[RDF/552579/23/435]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-04-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTANDEM ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-04-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-04-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-04-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDYNIA gmina GDYNIA miejscowość GDYNIA2020-04-14 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica AL. ZWYCIĘSTWA nr domu 96/98 nr lokalu C310 kod pocztowy 81-451 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2020-04-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki111.02.2020, NOTARIUSZ PRZEMYSŁAW KOLBUSZ, KANCELARIA PRZY UL. LEGIONÓW 62/4 W GDYNI, REP. A NR 565/2020.2020-04-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-04-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARPIŃSKI2020-04-14 do dziś
2. ImionaTOMASZ OSKAR2020-04-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-04-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-04-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-04-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-04-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-04-14 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2020-04-14 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10.000,00 ZŁ2020-04-14 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2020-04-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10.000,00 ZŁ2020-04-14 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-04-14 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUKLIŃSKA KARPIŃSKA2020-04-14 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA MARIA2020-04-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-04-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-04-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-04-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-04-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-04-14 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2020-04-14 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10.000,00 ZŁ2020-04-14 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2020-04-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10.000,00 ZŁ2020-04-14 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2020-04-14 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTANDEM ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-04-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3853821382020-04-14 do dziś
4. Numer KRS0000825099 2020-04-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-04-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-04-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ.2020-04-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTANDEM ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-04-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3853821382020-04-14 do dziś
4. Numer KRS0000825099 2020-04-14 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKUKLIŃSKA KARPIŃSKA2020-04-14 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA MARIA2020-04-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-04-14 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2020-04-14 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2020-04-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-04-14 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-04-14 do dziś
343 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2020-04-14 do dziś
463 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2020-04-14 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-04-14 do dziś
668 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2020-04-14 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-04-14 do dziś
862 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2020-04-14 do dziś
971 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2020-04-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.10.2021 okres OD 14.04.2020 DO 31.12.20202021-10-17 do dziś
2data złożenia 17.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-17 do dziś
3data złożenia 24.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 14.04.2020 DO 31.12.20202021-10-17 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-17 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 14.04.2020 DO 31.12.20202021-10-17 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-17 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów