ASPOLPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-01-18 godz. 13:41:33
Numer KRS: 0000837687
Numer REGON: 385940590
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-04-21
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-04-21
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/1513/20/102]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-04-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASPOLPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-04-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-04-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-04-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina ZABIERZÓW miejscowość BOLECHOWICE2020-04-21 do dziś
2. Adresmiejscowość BOLECHOWICE ulica UL. JURAJSKA nr domu 249D kod pocztowy 32-082 poczta BOLECHOWICE kraj POLSKA 2020-04-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki113.09.2019 R., NOTARIUSZ KATARZYNA KURZ, KANCELARIA NOTARIALNA W MYSŁOWICACH, REP. A NR 7964/2019; 15.11.2019 R., REP. A NR 10429/2019, NOTARIUSZ KATARZYNA KURZ, KANCELARIA NOTARIALNA W MYSŁOWICACH - ZMIANA § 1; § 2; § 3 UST. 1; § 5; § 6; § 8 UST. 1 ORAZ § 122020-04-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-04-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaASPOLPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-04-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3627185182020-04-21 do dziś
4. Numer KRS0000578406 2020-04-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-04-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZĘSNY2020-04-21 do dziś
2. ImionaTOMASZ JACEK2020-04-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-04-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-04-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-04-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-04-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-04-21 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej950,00 ZŁ2020-04-21 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego950,00 ZŁ2020-04-21 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-04-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego950,00 ZŁ2020-04-21 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-04-21 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-04-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE WSPÓLNIKOWI ODPOWIADAJĄCEMU BEZ OGRANICZEŃ ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI - KOMPLEMENTARIUSZOWI. 2.KOMANDYTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ ZGODNIE Z UDZIELONYM PEŁNOMOCNICTWEM. KOMPLEMENTARIUSZ ASPOLPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTOWANY JEST W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: SPÓŁKĘ REPREZENTUJE ZARZĄD. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. OBECNIE ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY W SKŁADZIE: TOMASZ SZCZĘSNY - PREZES ZARZĄDU.2020-04-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaASPOLPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-04-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3627185182020-04-21 do dziś
4. Numer KRS0000578406 2020-04-21 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2020-04-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2020-04-21 do dziś
246 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2020-04-21 do dziś
346 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2020-04-21 do dziś
462 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2020-04-21 do dziś
562 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2020-04-21 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-04-21 do dziś
773 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2020-04-21 do dziś
874 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2020-04-21 do dziś
974 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-04-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów