ENERBITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-09 godz. 14:28:25
Numer KRS: 0000837126
Numer REGON: 385894625
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-04-06
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2021-06-25
Sygnatura akt[RDF/303831/21/922]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-04-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERBITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-04-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-04-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-04-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat CHRZANOWSKI gmina CHRZANÓW miejscowość CHRZANÓW2020-04-06 do dziś
2. Adresmiejscowość CHRZANÓW ulica UL. GARNCARSKA nr domu 2 kod pocztowy 32-500 poczta CHRZANÓW kraj POLSKA 2020-04-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.04.2020 R.2020-04-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-04-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-04-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLSZOWSKI2020-04-06 do dziś
2. ImionaMACIEJ2020-04-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1700,00 ZŁ2020-04-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-04-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKALINOWSKI2020-04-06 do dziś
2. ImionaJACEK2020-04-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1700,00 ZŁ2020-04-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-04-06 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWITECKI2020-04-06 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2020-04-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1700,00 ZŁ2020-04-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-04-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5100,00 ZŁ2020-04-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-04-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2020-05-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWITECKI2020-04-06 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2020-04-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-04-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-04-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLSZOWSKI2020-04-06 do dziś
2. ImionaMACIEJ2020-04-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-04-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-04-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKALINOWSKI2020-07-20 do dziś
2. ImionaJACEK2020-07-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-20 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2020-07-20 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 17 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2020-04-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2020-04-06 do dziś
226 11 Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH2020-04-06 do dziś
327 12 Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ2020-04-06 do dziś
427 33 Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO2020-04-06 do dziś
527 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO2020-04-06 do dziś
633 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2020-04-06 do dziś
733 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2020-04-06 do dziś
852 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2020-04-06 do dziś
943 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2020-04-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.06.2021 okres OD 01.04.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.04.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.04.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów