FIRMA BUDOWLANO-REMONTOWA „GOOD HOUSE” PAWEŁ ORZECHOWSKI, GRZEGORZ OCHMAŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000837086
Numer REGON: 385902900
Numer NIP: 6793198594
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-04-08
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2023-06-23
Sygnatura akt[RDF/505373/23/236]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2020-04-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA BUDOWLANO-REMONTOWA „GOOD HOUSE” PAWEŁ ORZECHOWSKI, GRZEGORZ OCHMAŃSKI SPÓŁKA JAWNA2020-04-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-04-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-04-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2020-04-08 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. ŁĘŻCE nr domu 10 kod pocztowy 30-614 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2020-04-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA Z DNIA 10.02.2020 R., ZMIANA §2 UST. 1, 2 W DNIU 16.03.2020 R.2020-04-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-04-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaORZECHOWSKI2020-04-08 do dziś
2. ImionaPAWEŁ FRANCISZEK2020-04-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-04-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-04-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-04-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-04-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOCHMAŃSKI2020-04-08 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ZBIGNIEW2020-04-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-04-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-04-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-04-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-04-08 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-04-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.2020-04-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaORZECHOWSKI2020-04-08 do dziś
2. ImionaPAWEŁ FRANCISZEK2020-04-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOCHMAŃSKI2020-04-08 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ZBIGNIEW2020-04-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-08 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-04-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2020-04-08 do dziś
243 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2020-04-08 do dziś
343 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2020-04-08 do dziś
443 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-04-08 do dziś
543 31 Z TYNKOWANIE2020-04-08 do dziś
643 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2020-04-08 do dziś
743 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2020-04-08 do dziś
842 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2020-04-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 08.04.2020 DO 31.12.20202023-01-22 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-22 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów