EMPLOLINE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-16 godz. 16:29:30
Numer KRS: 0000836848
Numer REGON: 385428484
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-04-07
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2022-06-27
Sygnatura akt[RDF/394696/22/27]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-04-07 do dziś
2. Numer REGON\NIPNIP 83932154622020-04-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMPLOLINE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-04-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-04-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-04-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat SŁUPSK gmina SŁUPSK miejscowość SŁUPSK2020-04-07 do dziś
2. Adresmiejscowość SŁUPSK ulica UL. BOHATERÓW WESTERPLATTE nr domu 64 kod pocztowy 76-200 poczta SŁUPSK kraj POLSKA 2020-04-07 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejINFO@EMPLOLINE.COM2020-04-07 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.EMPLOLINE.COM2020-04-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY REP. A NR 344/2020, SPORZĄDZONY W DNIU 20.01.2020R., W KANCELARII NOTARIALNEJ W MIĘDZYRZECZU PRZY UL. WESOŁEJ 18 PRZED NOTARIUSZEM KATARZYNĄ KADUK.2020-04-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-04-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-04-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEMPLOLINE GROEP B.V.2020-04-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 70.000,00 ZŁ2020-04-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-04-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUPPORT FOR BUSINESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-04-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3670734922020-04-07 do dziś
4. Numer KRS0000672707 2020-04-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ2020-04-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-04-07 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLEJNICZAK2020-04-07 do dziś
2. ImionaMIKOŁAJ PATRYK2020-04-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ2020-04-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-04-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2020-04-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-04-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU. POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU SĄ UPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI TYLKO ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU.2020-04-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaORZECHOWSKI2020-04-07 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW KRZYSZTOF2020-04-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-04-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-04-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARPIŃSKI2020-04-07 do dziś
2. ImionaŁUKASZ JANUSZ2020-04-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-04-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-04-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaHUSSEINI2020-04-07 do dziś
2. ImionaDANA GHAREEB2020-04-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-04-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-04-07 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLEJNICZAK2020-04-07 do dziś
2. ImionaMIKOŁAJ PATRYK2020-04-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-04-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-04-07 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLEJNICZAK2020-04-07 do dziś
2. ImionaROBERT JÓZEF2020-04-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-04-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-04-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy178 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2020-04-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy163 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2020-04-07 do dziś
263 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2020-04-07 do dziś
364 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2020-04-07 do dziś
470 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2020-04-07 do dziś
573 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2020-04-07 do dziś
678 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2020-04-07 do dziś
778 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2020-04-07 do dziś
882 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2020-04-07 do dziś
985 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-04-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.06.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów