„TAMAT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-18 godz. 09:34:56
Numer KRS: 0000836827
Numer REGON: 385887980
Numer NIP: 8943153129
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-04-03
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2024-04-24
Sygnatura akt[RDF/598116/24/704]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-04-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„TAMAT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-04-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-04-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-04-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2020-04-03 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. ŁASKA nr domu 13B kod pocztowy 54-616 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2020-04-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.09.2019R., NOTARIUSZ NATALIA GROSZ, KANCELARIA NOTARIALNA UL. ŚLĘŻNA 185/S2 WE WROCŁAWIU, REP. A NR 4263/2019.2020-04-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-04-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-04-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHŁOPECKI2020-04-03 do dziś
2. ImionaTOMASZ2020-04-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH2020-04-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-04-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGASEK2020-04-03 do dziś
2. ImionaMARIUSZ MARCIN2020-04-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH2020-04-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-04-03 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTATUŚKO2020-04-03 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2020-04-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 (DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH2020-04-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-04-03 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZISZKA2020-04-03 do dziś
2. ImionaTOMISŁAW2020-04-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH2020-04-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-04-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2020-04-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-04-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.2020-04-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGASEK2020-04-03 do dziś
2. ImionaMARIUSZ MARCIN2020-04-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-04-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-04-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZISZKA2020-04-03 do dziś
2. ImionaTOMISŁAW2020-04-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-04-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-04-03 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHŁOPECKI2020-04-03 do dziś
2. ImionaTOMASZ2020-04-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-04-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-04-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2020-04-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2020-04-03 do dziś
233 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2020-04-03 do dziś
335 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2020-04-03 do dziś
435 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2020-04-03 do dziś
535 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2020-04-03 do dziś
635 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2020-04-03 do dziś
741 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-04-03 do dziś
841 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-04-03 do dziś
942 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2020-04-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
2data złożenia 24.04.2024 okres OD 03.04.2020 DO 31.12.20202024-04-24 do dziś
3data złożenia 24.04.2024 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212024-04-24 do dziś
4data złożenia 24.04.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
2OD 03.04.2020 DO 31.12.20202024-04-24 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212024-04-24 do dziś
4OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów