ASSO SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-19 godz. 13:19:54
Numer KRS: 0000836750
Numer REGON: 385905174
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-04-08
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2020-07-20
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/35732/20/850]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-04-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASSO SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-04-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-04-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-04-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-04-08 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. GRZYBOWSKA nr domu 87 kod pocztowy 00-844 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-07-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki131.03.20202020-04-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-04-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-04-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁANGOWSKA2020-07-20 do dziś
2. ImionaKATARZYNA MAŁGORZATA2020-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ2020-07-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAJĄCZKOWSKA2020-07-20 do dziś
2. ImionaKAROLINA MARIANNA2020-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ2020-07-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-20 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKRZYPCZYŃSKI2020-07-20 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2020-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ2020-07-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-20 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIKOŁAJCZYK2020-07-20 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2020-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ2020-07-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2020-04-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-04-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2020-04-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAJĄCZKOWSKA2020-07-20 do dziś
2. ImionaKAROLINA MARIANNA2020-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-07-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁANGOWSKA2020-07-20 do dziś
2. ImionaKATARZYNA MAŁGORZATA2020-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-07-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-20 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKRZYPCZYŃSKI2020-07-20 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2020-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-07-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-20 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIKOŁAJCZYK2020-07-20 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2020-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-07-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoŁANGOWSKI2020-07-20 do dziś
2. ImionaŁUKASZ MARIUSZ2020-07-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-20 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-07-20 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2020-07-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2020-04-08 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-07-20 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-07-20 do dziś
468 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2020-04-08 do dziś
570 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2020-04-08 do dziś
673 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2020-04-08 do dziś
774 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2020-04-08 do dziś
882 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2020-04-08 do dziś
996 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2020-04-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów