BUDOTEX INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AGAT SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-09-28 godz. 11:13:27
Numer KRS: 0000836692
Numer REGON: 385881657
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-04-02
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2021-07-01
Sygnatura akt[RDF/309226/21/839]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-04-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDOTEX INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AGAT SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-04-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-04-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-04-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2020-04-02 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. CZEKOLADOWA nr domu 49A kod pocztowy 52-326 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2020-04-02 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIUROAGAT@BUDOTEXINVEST.PL2020-04-02 do dziś
4. Adres strony internetowejBUDOTEXINVEST.PL2020-04-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki116.03.2020, REP. A NR 397/2020, NOTARIUSZ KAROLINA DRECHNY-DOLIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU2020-04-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-04-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDOTEX INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-04-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3858146782020-04-02 do dziś
4. Numer KRS0000834157 2020-04-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-04-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE BUDOTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-04-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0060228242020-04-02 do dziś
4. Numer KRS0000001813 2020-04-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-04-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10000,00 PLN2020-04-02 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego4450000,00 PLN2020-04-02 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2020-04-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-04-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE2020-04-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDOTEX INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-04-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3858146782020-04-02 do dziś
4. Numer KRS0000834157 2020-04-02 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-04-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-04-02 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-04-02 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-04-02 do dziś
443 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2020-04-02 do dziś
541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-04-02 do dziś
671 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2020-04-02 do dziś
755 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2020-04-02 do dziś
855 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2020-04-02 do dziś
981 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2020-04-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.07.2021 okres OD 02.04.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 02.04.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 02.04.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów