HERNICARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-19 godz. 17:27:51
Numer KRS: 0000836526
Numer REGON: 385874611
Numer NIP: 5482730129
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-04-01
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2021-06-11
Sygnatura akt[RDF/297644/21/198]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-04-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHERNICARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-04-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-04-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-04-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CIESZYŃSKI gmina CIESZYN miejscowość CIESZYN2020-04-01 do dziś
2. Adresmiejscowość CIESZYN ulica UL. HIERONIMA PRZEPILIŃSKIEGO nr domu 108 kod pocztowy 43-400 poczta CIESZYN kraj POLSKA 2020-04-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.02.2020 R., AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NUMER 545/2020, NOTARIUSZ MICHALINA BRACHACZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W CIESZYNIE, UL. INŻ. JÓZEFA KIEDRONIA 1/3; 10.03.2020 R., AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NUMER 852/2020, NOTARIUSZ MICHALINA BRACHACZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W CIESZYNIE, UL. INŻ. JÓZEFA KIEDRONIA 1/3 - ZMIENIONO §12020-04-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-04-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-04-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERNIK2020-04-01 do dziś
2. ImionaMIECZYSŁAW IZYDOR2020-04-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały36 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.800,00 ZŁ2020-04-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-04-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERNIK2020-04-01 do dziś
2. ImionaMATEUSZ MIECZYSŁAW2020-04-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały32 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.600,00 ZŁ2020-04-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-04-01 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERNIK2020-04-01 do dziś
2. ImionaRAFAŁ SZYMON2020-04-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały32 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.600,00 ZŁ2020-04-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-04-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2020-04-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-04-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU I KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.2020-04-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERNIK2020-04-01 do dziś
2. ImionaMIECZYSŁAW IZYDOR2020-04-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-04-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-04-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERNIK2020-04-01 do dziś
2. ImionaMATEUSZ MIECZYSŁAW2020-04-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-04-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-04-01 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERNIK2020-04-01 do dziś
2. ImionaRAFAŁ SZYMON2020-04-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-04-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-04-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2020-04-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-04-01 do dziś
277 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2020-04-01 do dziś
364 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2020-04-01 do dziś
466 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT2020-04-01 do dziś
566 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2020-04-01 do dziś
679 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH2020-04-01 do dziś
779 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2020-04-01 do dziś
868 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2020-04-01 do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-04-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.06.2021 okres OD 01.04.2020 DO 31.12.20202021-06-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.04.2020 DO 31.12.20202021-06-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.04.2020 DO 31.12.20202021-06-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów