BORPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-07-01 godz. 15:42:54
Numer KRS: 0000836438
Numer REGON: 385886353
Numer NIP: 8272323276
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-04-03
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-04-03
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/5379/20/516]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-04-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBORPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-04-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-04-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-04-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat SIERADZKI gmina WRÓBLEW miejscowość SŁOMKÓW SUCHY2020-04-03 do dziś
2. Adresmiejscowość SŁOMKÓW SUCHY nr domu 25B kod pocztowy 98-285 poczta WRÓBLEW kraj POLSKA 2020-04-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 18.02.2020 R. REPERTORIUM A NR 4866/2020, NOTARIUSZ KAMILA KAMIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WW WROCŁAWIU2020-04-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-04-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORKOWSKI2020-04-03 do dziś
2. ImionaKRYSTIAN STANISŁAW2020-04-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-04-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-04-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-04-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5000 ZŁOTYCH2020-04-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego50000 ZŁOTYCH2020-04-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-04-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5000 ZŁOTYCH2020-04-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-04-03 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIORPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI2020-04-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-04-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORKOWSKI2020-04-03 do dziś
2. ImionaDARIUSZ SEWERYN2020-04-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-04-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-04-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-04-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-04-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-04-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5000 ZŁOTYCH2020-04-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego50000 ZŁOTYCH2020-04-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-04-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5000 ZŁOTYCH2020-04-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-04-03 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-04-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ2020-04-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI2020-04-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy116 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2020-04-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 90 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2020-04-03 do dziś
246 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2020-04-03 do dziś
346 13 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2020-04-03 do dziś
402 20 POZYSKIWANIE DREWNA2020-04-03 do dziś
516 10 PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2020-04-03 do dziś
616 23 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2020-04-03 do dziś
768 10 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-04-03 do dziś
877 11 WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2020-04-03 do dziś
977 12 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-04-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów