GSD SIERLECKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000836153
Numer REGON: 385860075
Numer NIP: 8393216059
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-03-27
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2022-10-05
Sygnatura akt[RDF/436682/22/941]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-03-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGSD SIERLECKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-09-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-03-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat SŁUPSK gmina SŁUPSK miejscowość SŁUPSK2020-03-27 do dziś
2. Adresmiejscowość SŁUPSK ulica UL. BOHATERÓW WESTERPLATTE nr domu 23 kod pocztowy 76-200 poczta SŁUPSK kraj POLSKA 2020-03-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki126.03.2020 R.2020-03-27 do dziś
229.05.2020 R., PAR. 7, PAR. 11.2020-06-22 do dziś
316.06.2020R., ZMIANA § 72020-08-07 do dziś
409.07.2020 R., ZMIANA PAR.7 UMOWY2020-09-28 do dziś
517.08.2020R., ZMIANA § 7, § 112020-09-28 do dziś
620.08.2020 R., § 7.2020-10-01 do dziś
707-06-2021 R., ZMIENIONO § 7, § 112021-09-23 do dziś
823-07-2021 R. ZMIENIONO § 7.2021-12-28 do dziś
929.09.2021R., ZMIANA §72022-03-14 do dziś
1005.10.2021 R., § 1, § 5, § 6, § 7, § 9, § 112022-03-30 do dziś
1114.06.2022 REPERTORIUM A 7997/2022 NOTARIUSZ PAWEŁ JAN DWORCZYŃSKI KANCELARIA NOTARIALNA W SŁUPSKU UCHYLONO CAŁĄ DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘTO NOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI2022-09-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-03-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-03-30 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej20002020-09-28 do dziś
20002020-09-28 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego18128002020-09-28 do dziś
21128002020-09-28 do dziś
23628002020-10-01 do dziś
16208002021-09-23 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-09-28 do dziś
NIE2020-09-28 do dziś
NIE2020-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego6208002021-12-28 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-12-28 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego16208002021-09-23 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-09-23 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego23628002020-10-01 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-10-01 do dziś
41. Wartość wkładu wniesionego18128002020-09-28 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-09-28 do dziś
51. Wartość wkładu wniesionego21128002020-09-28 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-09-28 do dziś
61. Wartość wkładu wniesionego14228002020-08-07 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIERLECKI2020-03-27 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2020-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-03-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-03-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-03-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-03-27 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej20002020-09-28 do dziś
20002020-09-28 do dziś
20002020-10-01 do dziś
20002021-09-23 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego18128002020-09-28 do dziś
21128002020-09-28 do dziś
23628002020-10-01 do dziś
16208002021-09-23 do dziś
6208002021-12-28 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-09-28 do dziś
NIE2020-09-28 do dziś
NIE2020-10-01 do dziś
NIE2021-09-23 do dziś
NIE2021-12-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego6208002021-12-28 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-12-28 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego16208002021-09-23 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-09-23 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego23628002020-10-01 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-10-01 do dziś
41. Wartość wkładu wniesionego18128002020-09-28 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-09-28 do dziś
51. Wartość wkładu wniesionego21128002020-09-28 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-09-28 do dziś
61. Wartość wkładu wniesionego14228002020-08-07 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-08-07 do dziś
71. Wartość wkładu wniesionego11828002020-06-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-06-22 do dziś
82. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-03-27 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIERLECKA2022-09-16 do dziś
2. ImionaPATRYCJA JADWIGA2022-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-09-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-09-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-09-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-09-16 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2000 ZŁ2022-09-16 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-09-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego20000 ZŁ2022-09-16 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-09-16 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-03-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNIE KOMPLEMENTARIUSZOWI.2022-09-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIERLECKI2022-03-30 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2022-03-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-30 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-03-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-03-27 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-03-27 do dziś
368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2020-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2021 okres OD 27.03.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
2data złożenia 05.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 27.03.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów