BOJKO-M MYKHAILO BOVDRYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-09-28 godz. 22:21:09
Numer KRS: 0000835864
Numer REGON: 385852377
Numer NIP: 8133837439
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-03-25
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-03-25
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/4781/20/962]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-03-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOJKO-M MYKHAILO BOVDRYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-03-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-03-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZÓW gmina RZESZÓW miejscowość RZESZÓW2020-03-25 do dziś
2. Adresmiejscowość RZESZÓW ulica UL. IGNACEGO PADEREWSKIEGO nr domu 51D nr lokalu 47 kod pocztowy 35-328 poczta RZESZÓW kraj POLSKA 2020-03-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki113.03.2020 R.2020-03-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-03-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOVDRYCH2020-03-25 do dziś
2. ImionaMYKOLA2020-03-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-03-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-03-25 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-03-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-03-25 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-03-25 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej4950,00 ZŁ2020-03-25 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego4950,00 ZŁ2020-03-25 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-03-25 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego4950,00 ZŁ2020-03-25 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-03-25 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOVDRYCH2020-03-25 do dziś
2. ImionaMYKHAILO2020-03-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-03-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-03-25 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-03-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-03-25 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-03-25 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-03-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2020-03-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOVDRYCH2020-03-25 do dziś
2. ImionaMYKHAILO2020-03-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBOVDRYCH2020-03-25 do dziś
2. ImionaMYKOLA2020-03-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-03-25 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2020-03-25 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2020-03-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-03-25 do dziś
242 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2020-03-25 do dziś
342 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2020-03-25 do dziś
443 31 Z TYNKOWANIE2020-03-25 do dziś
543 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2020-03-25 do dziś
643 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2020-03-25 do dziś
743 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2020-03-25 do dziś
845 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2020-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów