APW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000835673
Numer REGON: 385856027
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-03-26
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2023-06-26
Sygnatura akt[RDF/506692/23/936]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-03-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-03-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-03-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-03-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2020-03-26 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. ZWIERZYNIECKA nr domu 22 nr lokalu 2 kod pocztowy 31-105 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2020-03-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.03.2020 R.2020-03-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-03-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-03-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAUGUSTYN2020-03-26 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2020-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700 ZŁ2020-03-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-03-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYKRĘT2020-03-26 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2020-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700 ZŁ2020-03-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-03-26 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIECUCH2020-03-26 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2020-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700 ZŁ2020-03-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-03-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5100,00 ZŁ2020-03-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-03-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2020-03-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYKRĘT2020-03-26 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2020-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-03-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-03-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaAUGUSTYN2020-03-26 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2020-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-03-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-03-26 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIECUCH2020-03-26 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2020-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-03-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-03-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy181 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2020-03-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-03-26 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-03-26 do dziś
366 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2020-03-26 do dziś
481 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2020-03-26 do dziś
581 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2020-03-26 do dziś
664 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2020-03-26 do dziś
782 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2020-03-26 do dziś
868 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE2020-03-26 do dziś
966 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2020-03-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.10.2021 okres OD 26.03.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
2data złożenia 05.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-05 do dziś
3data złożenia 26.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 26.03.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-05 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów